24 dracht om een nieuwe handelspost in Basra op te zetten, waarover hij vervolgens als opperkoopman de leiding zou krijgen. De eerste periode van de Nederlandse aanwezigheid in Basra duurde slechts en kele maanden, gedurende de jaren 1645- 1646. Sarcerius huurde in opdracht van zijn werkgever een pand dat dienst deed als handelsloge. Waarschijnlijk wilde de VOC zich niet direct binden maar eerst Grote atlas van de VOC (Atlas Isaak de Graaf) deel I. Pag. 110 (boven), de stad Basra anno 1677. Pag. 110 (links), plattegrond van Basra. Men beschikte hier over zoutpannen (de letters h). De woestijn werd aangegeven met 'de Sant- zee'. (ZB Planbureau en Bibliotheek van Zee land, 3143 A 28) afwachten of Basra wel succesvol zou worden. In de zogeheten missiven, de officiële ambtsbrieven, werd de voortgang van de nieuwe handelspost gerapporteerd. De brieven werden vanuit Basra naar de Re publiek verstuurd en geadresseerd aan de VOC-bewindhebbers van zowel de Kamer Amsterdam als de Kamer Zeeland. Het lijkt erop dat beide Kamers een samenwer kingsverband waren aangegaan. Het is daarom niet verwonderlijk dat de twee ei landen die ter hoogte van het centrum van Basra in de Eufraat lagen, werden ge noemd naar de twee steden waar de be windhebbers van deze Kamers bijeenkwamen: Amsterdam en Middelburg. Van de reis van Gamron naar Basra die .A .f li O A J)ui* J'Jtax.J'

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 26