geweest van een ingrijpende gebeurtenis, meest aannemelijk een natuurramp, die de bewoners tot dit zoenoffer hebben ge bracht. Ten slotte besteedde Robert van Dieren- donck nog enige aandacht aan de ver meende discontinuïteit in de bewoning van Walcheren en Zeeland tussen de Ijzertijd en de Romeinse tijd. De onderzoeksgege vens van Serooskerke doen vermoeden dat hiervan geen sprake was. Met een oproep toch vooral donateur te worden van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland besloot hij zijn lezing. Leo Faase Vorsten van het eiland Na afloop van de jaarvergadering op 26 april 2017 gaf Veere-kenner Peter Blom een lezing met beelden over de adellijke familie Van Borsele van Veere. Blom bracht in zijn lezing de belangrijkste leden van deze familie voor het voetlicht. De Van Borseles waren oorspronkelijk afkomstig van het eiland Borsele in Zuid-Beveland. In de dertiende eeuw werd een telg uit het geslacht Van Borsele met het ambacht Zandijk bij Veere beleend. Rond 1280 liet Wolfert I van Borsele op het grondgebied van Zandijk een kasteel bou wen dat de naam Sandenburgh kreeg. Hoe het kasteel er uitzag, is niet met zekerheid te zeggen. De meeste afbeeldingen van het kasteel berusten op fantasie en zijn ge maakt nadat het kasteel al voor het groot ste deel was gesloopt. De meest betrouw bare afbeelding komt voor op het Panorama van Walcheren (1550) van Antoon van Wijngaerde. Wolfert I, geboren vóór 1282, wist zijn grondgebied door bedijkingen van polders uit te breiden. In de strijd om de macht over de Zeeuwse eilanden tussen de graven van Holland en Vlaanderen koos Wolfert aanvankelijk de zijde van de Vlaamse graaf. In 1296 verzoende hij zich weer met de Hollandse graaf Floris V. Wolfert ver bleef vaak aan het hof van Floris V en deze graaf bezocht op zijn beurt ook Veere. De jonge graaf Jan I, de zoon van Floris V, stond zodanig onder invloed van Wolfert dat hij hem beloofde in alle zaken zijn raad te zullen volgen. Wolfert kidnapte graaf Jan en hield hem twee jaar lang in Veere ge vangen, en het was Wolfert die het in Hol land en Zeeland gedurende die tijd voor het zeggen had. Zijn optreden bezorgde hem op den duur veel vijanden en dat werd hem in 1299 noodlottig. In dat jaar verbleef Wolfert in Holland. De poorters van Den Haag en Delft keerden zich tegen hem. Wolfert probeerde per schip aan zijn tegen standers te ontkomen. Omdat er geen wind stond, werd hij ingehaald en door een woe dende menigte naar Delft gebracht en ge vangen gezet in het Steenhuis. Het gepeu pel wist op 1 augustus de gevangenis binnen te dringen. Het verhaal gaat dat Wolfert uit het raam werd gegooid en ge lyncht. Hendrik II, geboren in 1404, was de zoon van Wolfert V en Hadewich van Borsele. In 1429 trouwde hij met Johanna van Hale wijn. Hendrik wist de machtspositie van de Van Borseles in binnen- en buitenland uit te breiden. Een onbekende reiziger die Walcheren bezocht noemde hem "vorst van het eiland". Op jonge leeftijd (22 jaar) was hij opperste kapitein van Zeeland en hij bracht het tot ridder in de orde van het Gulden Vlies. Hij werd door Filips de Goede benoemd tot kapitein-generaal en admiraal-ter-zee. Hij behaalde met zijn

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 52