7 de afzonderlijke auteurs enige ruimte heeft gelaten voor eigen interpretaties (zonder dat dit het beeld overigens lijkt te vertroe belen). De commissie verwijt Goossens een zekere tunnelvisie, omdat hij zich in het bijzonder op Franse bronnen heeft ge richt om zijn these van de Franse schuld te kunnen onderbouwen. Het NIMH neemt de conclusies van Sijnke c.s. in feite over, maar realiseert zich dat de druiven voor Goossens zuur zijn en toont daarom haar respect voor het onderzoek van deze au teur, ook al laat ze niet na erop te wijzen dat hij enkele Franse bronnen onjuist heeft geïnterpreteerd. Meer in het algemeen achten de militair-historici Goossens' bron nengebruik problematisch. Het rapport leert ons dat wetenschappelijk onderzoek ook inhoudt: vaststellen wat we niet (kunnen) weten. De uiteindelijke conclusie die Middelburg krijgt gepresenteerd is dat de precieze toe dracht van de brand moeilijk meer is te achterhalen en dat de mate van schuld daarom evenmin is te bepalen. De histori cus en de rechter stemmen overeen: de aanname van een terreurbombardement is Bluswerkzaamheden in de binnenstad van Mid delburg1940. (Zeeuws ArchiefHistorisch To pografische Atlas MiddelburgHTAM-B-1873) niet langer houdbaar. Zo verdwijnt de oor log interessant genoeg uit de voorgestelde terminologie: De Brand of De Stadsbrand van Middelburg. De gemeente kan daar mee bestuurlijk uit de voeten, maar de op dracht aan historici blijft ook in de toekomst de uitwerking van het verwoestend oor logsgeweld te onderzoeken. Peter Romijn 1. Ook in mijn Burgemeesters in Oorlogstijd. Besturen onder Duitse bezettingBalansAm sterdam 2006) ging ik nog uit van zo'n scena rio, al noemde ik naast een bombardement door de Luftwaffe ook beschieting door Duitse artil lerie als oorzaak (p. 87). 2. P. Sijnke (red.) Middelburg 17 mei 1940. Het vergeten bombardement(Den Boer [De Ruiter, Vlissingen 2010). 3. A.B.J. Goossens,Gestold Verleden. 17 mei 1940. Frans oorlogsgeweld op Middelburg' (Middelburg 2012).

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2017 | | pagina 9