ZEEUWS TIJDSCHRIFT No. 2 nomen dat geschat mag worden op minstens 6 miljoen per jaar aan omrijden, wachten e.d. De dam bij Bruinisse zal in 1964 gereed zijn en de Provincie denkt er aan van 1962 af, als het Drie-eilandenplan gereed is, zo mo gelijk met een koplading een uurdienst te gaan varen. De omvang van het verkeer in 1968 wordt, zonder de zomertop van het toerisme, geschat op bijna 1000 auto's per dag; dit cijfer beloopt thans 100. Juist toeristisch zal deze verbinding grote bekoring hebben. Op den duur wordt op deze plaats uiteraard naar een vaste verbinding gestreefd. De vraag naar de verbinding over of onder de Westerschelde blijft dan nog over. In dit tijdschrift hebben wij indertijd berekend dat de toeneming van het verkeer zodanig zal zijn dat omstreeks 1970 een constructie ter waarde van 400 a 500 miljoen verantwoord zal zijn, ongeacht de enorme vervoerscheppende waarde die daarvan zal uitgaan. Ook hier, als bij het treinvervoer werd gesteld, komen nieuwe verkeerspolen in contact en lijkt een verdubbeling van bovengenoemd bedrag ver antwoord. Deze weg zal ongetwijfeld een Euromarktweg worden. De kosten van een brug worden ruwweg op 400 miljoen, van een tunnel op 500 miljoen geschat. Hier boven komt nog een gelijk bedrag voor de regularisering van de Westerschelde, die men economisch evenwel aan de in het geding zijnde havenbelangen moet toerekenen. Ver dient deze verbinding, omtrent Terneuzen, de voorkeur boven het Saaftinge-tracé? Het laatste kan wellicht eerder verwezenlijkt worden, maar naarmate de tijd verstrijkt en de vaste Noord-Zuid verbindingen benoorden Goes gereed komen, lijkt het eerste project meer economische krachten te ontsluiten. De ontsluiting van midden-Zeeland is even eens gediend door de aanleg van Rijksweg 17 door de Zevenbergse hoek die in 1962 en de Zoomse of Beneluxweg die in 1968 ge reed zal zijn. In twee fasen wordt de afstand Vlissingen naar Den Haag hierdoor verkort van ongeveer 170 tot 155 en 130 km. In Zee land leeft ook de wens van een vaste verbin ding van Yerseke naar Gorishoek op Tholen, waarvan de termijn veraf ligt. Vervolgens noemen we nog de wenselijkheid van aanleg van een toeristische kustweg van Knokke naar Breskens en de nieuwe weg Terneuzen-Gent langs het te verbreden kanaal. Met een be vordering van het hoefijzerverkeer over de weg uit het oogpunt van douane-regieme zou België ons voorts een grote dienst kunnen be wijzen. Wat de rechttrekkingen e.d. betreft ver melden wij tenslotte de voorziene directe ver binding van Vlissingen naar de Sloedam, de omleggingen om Goes, Zierikzee en Hulst en het vrij van kruisingen maken van de spoor wegovergangen bij Middelburg en Krabben- dijke. De genoemde barrières maken op de be zoeker een enigszins „achterlijke" indruk. Voor het nieuwe wegenstramien is zeer veel geld nodig, ook wat de Provincie betreft, die de „zijwegen" moet verbeteren om zover mo gelijk door te dringen. Momenteel is de situatie gebrekkig. Dit ziet men bijvoorbeeld aan het aantal trekkers met oplegger dat van 1950 tot 1956 van 49 tot 48 afnam. Op dit punt be naderen wij de verkeersprognose, die wij op dezelfde voet als in de besproken brochure ruwweg hebben doorgetrokken. Voertuigen Aantal Aantal in 1956 in 1970 Vrachtauto's 3.880 6.300 Trekkers met oplegger 50 75 Aanhangwagens 800 1.400 Driewielers 225 200 Personenauto's 10.000 19.000 Autobussen 200 300 Motoren en scooters 4.000 6.400 Totaal ruim 19.000 bijna 34.000 De stijging bedraagt ongeveer 75 Passen wij haar toe op het verkeer op de weg Vlissin- gen-Bergen op Zoom dat thans ongeveer 4000 eenheden per dag beloopt dan komen 40

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1959 | | pagina 12