tójn denboek thans in het rijksarchief in Zeeland te Middelburg. Het necrologium is blijkens een aan tekening op het omslag „Scriptum per dominum Johannem filii Petri, curatum in Wolpersdorp, anno M"CCCC°LXXmo Martini Episcopi", ofwel geschre ven door de heer Johannes Petruszoon, pastoor te Wolpersdorp, op 11 november 1470. Het is later bijgewerkt en aangevuld. Wolpersdorp was het zuidelijkste dorp van de zes parochies, die kerkelijk onder het decanaat Wal- Iccria (Walcheren) behoorden. Johannes Petrusz. was telg uit het oud-Zuidbevelandse geslacht Vier- loos en zijn loopbaan is over de jaren 1478 tot 1502 goed te volgen in P. M. Grijpink, Register op de Parochiën, Altaren, Vicarieën en de Bedienaars, le deel, Wallacria, pag. 9, 15 en 125: In 1478 blijkt hij waar te nemen voor pastoor Walter Maes te Monster, op 15 januari 1480 wordt hij aangesteld in de vicarie van de heilige Maagd en Johannes evangelist te Wolpersdorp en op 6 mei 1486 tot pastoor te St. Catharinenkerke. Op 7 december 1502 blijkt hij overleden te zijn. Het handschrift bestaat uit zeven katernen van vier perkamenten bladen, alleen bij het eerste ka tern ontbreken de binnenste drie bladen, zodat in het kalendarium een leemte bestaat tussen 6 ja nuari en 28 februari. De eerste vijf katernen en het zesde voor ruim de helft zijn gevuld met het ka- Foto J. P. B. Zuurdeeg f I; f fivu"? jf' ff phr™. OJ ticH-t »~C1 P*1 i?a,"L e* Prf*;v, JtUA i!?+ouS9*f M5-" 'H'-'f- rt~H I-- -....ifriyuT*' rU\ !- W 6T*f.v..A ..♦.IV-'». i- ftï~ *71.-., ,'y ,.1,-, 1,: 7^,p>n$.wri^n%- —-r.y. Arl.V.' 7*- v, 1,,^ ,4;..,, h 3..r... •^}ïi y.-T- i li«V.W- rt, /A-j 4»./«y 5 V ..„1 -Y'i1 .■- Af-. W tjv 1—'7' *"7 t.t—.7 SA (W" >-H> w nT- vi 1 "p tufte* W VL. v.4 ..p -1.4 H-HC VN* ■>■.;}%-: r" -J'"4 J" ty- y-'t-iv jj.tr'? Mltw -r1 f lendarium. In totaal worden 34 heiligendagen vermeld, die alle als feestdag in het bisdom Utrecht zeer gangbaar waren. Deze heiligendagen werden vermeld als herkenningsteken voor de datum, want behalve de kalenden (de eerste dag van de maand) zijn de verschillende dagen der maand niet gedateerd. Wel is bij elke dag de zondagsletter weergegeven, waardoor het kalen darium een soort eeuwigdurende kalender werd en men aan de hand van bepaalde tabellen on middellijk voor elk jaar kon zien, welke jaargetij den op een zondag vielen. Er werden in de loop der tijden ruim 300 jaarge tijden genoteerd, die gehouden moesten worden in de kerk van St. Petrus te Monster. In de meeste gevallen werd hierbij een stuk land aangewezen, waaruit de kosten van het anniversarium betaald moesten worden. Zeer interessant is, dat soms wordt vermeld hoe het stuk land heet, en soms ook wie de eigenaren of pachters zijn van de be lendingen. Om een paar voorbeelden te geven: 19 augustus (vier dagen na Assumpcio Marie): „G. Anniversa rium joncfrou Machtels, heer Jans van Borselen bastairtdochter, Jans Camerlincx wijf, was op een ghemet lants, luttel min of meer, in Oostkerken lig gende, voir Clais Jonxzone dore, met XII groten 't sjaers, daerof III brode, op Ellisen, haer dochter ende na Ellisen op Maykin, haer dochter. Ende die laetste mach 't setten daer sij wille, cum onere. Obiit 1426°. Pertinet Ezabels erfgenamen in Middel- burch, baent Aechte Stevens, lijt in E llll". Het betreft hier een bastaard-telg uit het oude, adellijke geslacht van Borssele, die vóór 1426, toen ze stierf, gegoed was in Oostkerke. Haar nakome lingen woonden in 1470 in Middelburg. Helaas is niet aangetekend met wie haar beide dochters getrouwd waren. De aanduiding „lijt in E llll" zou kunnen duiden op een soort archiefvorming, indien zij verwijst naar de bergplaats van de schenkingsacte. 17 oktober (een dag vóór Luce ewangeliste) „G. Anniversarium Henric Wouterszone, Margarete sijns wijfs et omnium puerorum op 11° roeden lants, iacentes ten west-ende van Philips Wyelants lande, met XII groten, derof III groten te brode, super Jacobum filium eorum et post mortem Jacobi super ecclesiam cum onere. Obiit anno 1438°." Vertaling: jaargetijde van Henric Woutersz., Mar garete, zijn vrouw en al hun kinderen, op 200 roe den land, liggende aan het westeind van het land van Philips Wyelant, met 12 groten, waarvan 3 groten voor brood; op Jacobus, hun zoon en na de dood van Jacobus op de kerk, met de last. Gestorven in 1438. In de marge staat aangetekend: „Expectat ecclesia habet". Door expectat staat een streep. De kerk heeft dus eerst het land verwacht, en daarna in bezit gekregen. Het laatste voorbeeld (zie foto): 11 november: „G. Martini episcopi. Anniversarium Mathijs Ma thijszone ende Clare, zijns wijfs ende beyde zijn dochteren, op drie gemeten lants, liggende aen den ouwen wech met twee scellinghen groten

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1971 | | pagina 26