Meaeaeiingen van net Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Redactie: mr. J. A. Lantsheer Redactieadres, tevens adres van het secretariaat van het Genootschap: Abdij 9, Middelburg. VERSLAG INGEBRUIKNEMING VAN HET VAN DER WEELE-ORGEL IN HET ZEEUWS MUSEUM Op 9 december jl. werd het Van der Weele orgel van het Genootschap in het Zeeuws Mu seum met een feestelijk concert in gebruik ge nomen. Dit instrument, vervaardigd door de Middelburgse orgelmaker Frederik van der Weele, was in 1938 geschonken door ir. P. G. Meyers te Groningen; door de ouderdom en droogte waren zoveel gebreken opgetreden dat het niet meer te bespelen was. In 1976 besloot het Genootschap tot restau ratie, die zijn beslag kreeg in de loop van 1977. De restauratie werd uitgevoerd door de orgelbouwers Fama en Raadgever te Utrecht, specialisten op dit terrein die eerder twee an dere Van der Weele-orgels restaureerden. Bij de restauratie werd geadviseerd door dr. A. J. Gierveld, die onlangs cum laude promoveerde op een dissertatie: ..Het Nederlandse Huis orgel in de 17e en 18e eeuw" en drs. J. H. Kluiver, secretaris van de Werkgroep Muziek. Het eerste deel van het programma van de in gebruikneming was geheel gewijd aan het or gel. De Commissaris van de Koningin, dr. C. Boertien. opende het programma met een uit voering van de Fughetta in F van Pachelbel. Bram Beekman, vice-voorzitter van de Werk groep Muziek gaf vervolgens een uitvoering van de 2e Suite van Pieter Bustijn en Allegro met Variaties van Karl Philipp Emanuel Bach. Deze muziekstukken werden afgewisseld door toespraken van de heer G. W. Bergman, voorzitter van de Werkgroep Muziek, dr. A. J. Gierveld over de restauratie en drs. J. H. Kluiver over de orgelmaker Frederik van der Weele. De heer Kluiver bood tevens een eigenhandig vervaardigd orgeltabouret aan, copie van een authentiek exemplaar uit de boedel van een oud-Walcherse familie tevoor schijn gekomen. Het programma na de pauze was meer een presentatie van de Werkgroep Muziek en zijn doelstellingen. Deze Werkgroep, opgericht naar aanleiding van de restauratie, beoogt de authentieke muziekbeoefening dat wil zeggen uitvoering van oude muziek op historische muziekinstrumenten volgens oorspronkelijke uitvoeringspraktijken. In het kader van deze presentatie gaven eerst Bram Beekman, orgel en Ferenc Hutvra, traverso een uitvoering van de Sonate in G van K. Ph. E. Bach. Vervol gens vond een uitvoering plaats van een Aria van Handel door Bram Beekman, Ank Tam- minga-Buthfer. sopraan, Frans Karei Adriaanse, viool en Marinus Hillebrand, cel- Willen de leden, die gewend zijn hun con tributie te betalen vóór ontvangst van een acceptgirokaart, er aan denken dat de con tributie is verhoogd tot 50, lo. Hierna gaven Bram Beekman en Leen de Broekert een uitvoering van het le concert voor twee toetsinstrumenten van Antonio So- ler. De tweede partij werd gespeeld op een hammerklavier van de Firma Broadwood and Sons uit circa 1810, ter vervanging van een clavecimbel, een genre instrument dat vroe ger in menige Middelburgse patriciërswoning te vinden was, maar in de loop van de tijd ge heel van de Zeeuwse bodem verdween. Ver volgens werden enige psalmen en een gezang van de Middelburgse stadsorganist Willem Lootens (1737-1813) uitgevoerd door Bram Beekman, Marinus Hillebrand en Ank Tam- minga-Buthfer. Vermoedelijk was dit de eer ste openbare uitvoering nadat de bundel Psal men en Gezangen van Lootens in 1776, ruim 200 jaar geleden verscheen. Het hammerklavier was afzonderlijk te beluis teren in een Nocturne van John Field (1785- 1837) uitgevoerd door Leen de Broekert, waarbij de aanwezigen konden constateren hoe transparant dergelijke muziek wordt bij de uitvoering op een historisch instrument. Leendert de Broekert en Frans Karei Adriaanse gaven tenslotte een uitvoering van de 3e Sonatine voor viool en piano van Franz Schubert. Ook bij deze vertolking, op een 18e- eeuwse viool en de vroeg 19e-eeuwse forte piano bleek duidelijk van hoeveel betekenis een historisch instrumentarium is bij de uit voering van historische muziek. De uitvoeren den van de avond werden door het talrijke publiek van uitgenodigde besturen en leden van de Werkgroep Muziek beloond met en thousiast applaus. Aangezien velen verhin derd waren en ook de leden van het Genoot schap niet konden worden uitgenodigd over weegt de Werkgroep een reprise van het con cert. Wanneer men belangstelling heeft voor de Werkgroep Muziek en zijn doelstellingen kan men zich als lid opgeven bij het secretariaat: Molenberg 3, Middelburg. De contributie be draagt ƒ10,— per jaar; het lidmaatschap geeft vrije toegang tot de evenementen. DIT SEIZOEN NOG TE HOUDEN LEZINGEN Woensdag 11 januari 1978: Juridische Werkgroep Prof. mr. W.J. Slagter, hoogleraar Erasmus- universiteit Rotterdam. „Vergelijkende reclame". Abdij 11, Middelburg, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 24 januari 1978 In samenwerking met de Juridische Werk groep en de Werkgroep Historie en Archeo logie. Prof. mr. L. Th. Maes, hoogleraar universi teit Antwerpen. „Aspecten van de Scheldekwestie omstreeks 1500, grenzen van Zeeland, Vlaanderen en Brabant". Abdij 11, Middelburg, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 14 februari 1978 In samenwerking met Natuurkundig Gezel schap Middelburg. Ir. H. A. Rakers. ,.De drinkwatervoorziening op Schouwen- Duiveland". De Schakel, Bachten Steene 14, Middelburg, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 21 februari 1978 Derde lezing in cyclus landschap". Drs. A. M. M. van Haperen, landschapseco loog Prov. Planologische Dienst voor Zeeland, afdeling streekplannen. „De natuurlijke elementen in het cultuur landschap". Abdij 11, Middelburg, aanvang 20.00 uur. Vrijdag 17 maart 1978 Juridische Werkgroep Prof. mr. R. Crince le Roy, hoogleraar Rijks universiteit van Utrecht. „Knelpunten in ons openbaar bestuur". Abdij 11, Middelburg, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 4 april 1978 Vierde lezing in cyclus landschap". Jhr. H. W. M. van der Wijck, Doorn. „Hoogtepunten van de ontwikkeling der Ne derlandse 18e-eeuwse buitenplaatsen, in het bijzonder met betrekking tot Walcheren". Abdij 11, Middelburg, aanvang 20.00 uur. Medio april 1978 Werkgroep Historie en Archeologie. P. J. Brand, historicus te Hulst. .De geschiedenis van het land van Saeftinge". Lezing met dia's en de Saeftingefilm. Nadere aankondiging volgt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1977 | | pagina 62