Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen VERZAMELINGEN Algemene informatie. Een van de belangrijkste doelstellingen van het Genootschap is het instandhouden en uitbreiden van wetenschappelijke verzame lingen, inzonderheid in relatie tot Zeeland. De zorg voor de verzamelingen is opgedra gen aan de Commissie voor de Verzamelin gen bestaande uit hoofdconservator (tevens lid van het Dagelijks Bestuur van het Ge nootschap), conservatores, subconservato- res en de afgevaardigden voor de verzame lingen. De conservatores zijn belast met de registratie, acquisitie en publicatie van de verzamelingen, alsmede overleg met de be herende instellingen. Voor informatie over de collecties, voor schenkingen, erfstellingen of het attenderen op mogelijkheden tot aanwinsten kan men zich tot de conservator van de betreffende afdeling wenden. De conservatorschappen zijn als volgt bezet: Archeologische voorwerpen: conservator: Ir. J. A. Trimpe Burger, Balans 17, 4331 BL Middelburg, tel. 01180-23732. Boeken en handschriften: conservator: Drs. J. Kluiver, Lallemanstraat 18, Moor drecht, tel. 01827-3366. Geschiedkundige voorwerpenkunst en kunstnij verheid alsmede volks en volkenkundige voorwer pen: Drs.J. H. Kluiver, tevens hoofdconser vator, Gortstraat 46, 4331 LC Middel burg, tel. 01180-11278. Munten en penningen: Drs. C. J. F. Klaassen, conservator, Van Somerenweg 44, 3062 RJ Rotterdam, tel. 010-147135 en 525135. Historisch-topografische Alias Zelandia lllustra- ta: conservator: Dr. P. Scherft, Tooren- vliedtwegje 8,4335 HE Middelburg, tel. 01180-13407. Fossiele botten: conservator: A. M. Dumon Tak, Abdij 9,4331 BK Middelburg, tel. 01180-33055; Subconservator: Drs. J. Borghouts, Juffersweg 10, 4421 JB Ka- pelle, tel. 01102-2160. Schelpen: conservator: F. A. D. van Nieulan- de, Scheldepoortstraat 56, 4339 BN Nw. en St. Joosland; Subconservator: D. F. Hoeksema, Herberdsland 13,4337 CL Middelburg, tel. 01180-16532. Honorair conservatores zijn drs. P. J. van der Feen en dr. W. S. S. van der Feen-van Ben them Jutting. Schenkingen. Het Genootschap aanvaardt gaarne schen kingen en legaten ten behoeve van de verza melingen. De geldbedragen en de getaxeer de waarde van de goederen zij n fiscaal als gif ten aftrekbaar. Het Genootschap is erkend als zogenaamde instelling van algemeen nut, waarvoor een geïndexeerde vrijstelling van schenkings- en successierecht geldt. Niet al leen voorwerpen, maar ook geldelijke schenkingen, erfstellingen en legaten zijn welkom. Begunstigersfonds. Ten behoeve van aankopen voor de verza melingen is in 1979 het begunstigersfonds ingesteld. Hieraan komen de bijdragen van de Begunstigers van het Genootschap ten goede: natuurlijke en rechtspersonen die be reid zijn een veelvoud van de contributie te betalen (bij een contributie van f 70,- dus thans minimaal f 140,- per jaar). In het Ar chief wordt jaarlijks een lijst van Begunsti gers opgenomen. Aan het Begunstigers fonds komen ook de extra bijdragen van de leden voor de verzamelingen ten goede. Sinds de instelling van het fonds konden reeds vele belangrijke aankopen worden verricht. Men kan zich aanmelden als begun stiger bij het secretariaat van het Genoot schap: Abdij 9, 4331 BK Middelburg, tel. 01180-33055. Verkoop kaarten en prenten. Zoals in het vorige nummer vermeld is de verkoop van de in nr. 1983-6 aangeboden kaarten en prenten voorspoedig verlopen. Thans zijn nog slechts de volgende num mers van de catalogus beschikbaar: 1-1 Af beelding van het tapijt van de schoorsteen in de voormalige Statenzaal, met afbeelding van Prins Willem van Oranje2, het wandta pijt in de civiele audiëntiezaal van de arron dissementsrechtbank te Aliddelburg3, por tret van Margaretha Sautijn 1726-1805); 13, Kaart van de heerlijkheid Oudenhoornuit het Kaartboek van Voorne; 23, Kaart van de Provincie Utrecht18e eeuw; 25, Kaart van de Provincie Noord Brabant door J. Kuijpers, 1855; 39, Gezicht vanaf de St. Nicolaasbrug te Haarlemstaalgravure; 50, Gezicht op de St. Laurenskerk te Rotterdam, staalgravure; 51, Idem gezicht op de St. Laurenskerk; 52, Gezicht op de Kolk te Rotterdam. Zelandia Illustrata. Voor de aankoop van de serie aquarellen be treffende de inundatie van Walcheren schonk een van de leden f 1000,-. Ook vanaf deze plaats onze hartelijke dank voor deze substantiële bijdrage. Naar aanleiding van de aankoop van ge noemde serie aquarellen ontvingen wij van een van de leden een fraaie pasteltekening van de inundatie bij Westkapelle, vervaar digd door mw. Elout-Drabbe, ten geschen ke voor de Zelandia Illustrata. Ook langs de ze weg voor dit fraaie geschenk onze hartelij ke dank. Publicaties. Bij het inventariseren van het magazijn ble ken nog enige oudere publicaties voorradig die destijds niet in de Fondscatalogus zijn opgenomen. Wij attenderen de leden gaar ne op deze uitgaven. Van sommige zijn slechts weinig exemplaren voorhanden: Bork Feitkamp, J. van. Onderzoek naar mense lijk skeletmateriaal van Wissenkerke op Noord Beveland. Overdruk Archief 1968. 12 pp/3,50. Breugelmans, R. De eerstepublicaies van Jacob Cats. Overdruk Archief 1977. 12 pp. f 3,50. Diesen, G. van. De drinkwatervoorziening te Vlissingen. Overdruk Archief V le stuk (1880) 40 pp. Met uitslaande plaat van de installatie. f 7,50. Fokker, G. A. Iets over de bevolking van Aha delburg vóór 1793. f 10,-. Ghijsen, H. C. M. Verzameling van West Zeeuws Vlaamse uitdrukkingen, gezegden en merkwaardig woordgebruik. Overdruk Archief 1966. 52 pp. f 10,-. Hegel. Hegel herdacht. Overdruk uit Archief 1931. 4 pp. gratis. Man, J. C. de. Craniologica et Etnografica Ze- landica. Herdruk van drie studies ver schenen in het Ned. Geneeskundig Tijdschrift. 20,-. Orbaan, C. De behandeling van bloedziekten met Röntgenstralen. Overdruk Archief 1924. 29 pp- gratis. Plautus, Het Kabeltouw (Rudens). Vertaald door dr. L. A.J. Burgersdijk ter gelegen heid van het 75-jarig jubileum van de Middelburgse Gymnasiastenvereniging Nihil Sine Labore in 1940. Met foto van de opvoering. 128 pp. 10,-. Raven, T. MagacerosEuryceros Latifrons Subsp nova.Bei trage zur Kentnis der Riesenhir- schenrassen. Overdruk Archief 1935. 30 pp- ƒ7,50. Stoppelaar, J. H. de. Inventaris van het oud-ar chief van de stad Middelburg. leafl. 1217- 1482. Middelburg 1873. 15,-.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1984 | | pagina 32