P. MELIEFSTE 1 P. MELIEFSTE P. MELIEFSTE. No. 1 van lijst „dit gaat de arp alle boerenstemmen kosten 220 derschikken van de Schepping en de mogelijkheden van de mens aan de zon deval. Overigens voelde de SGP in Kod- de's eigen dorp Zoutelande vier maan den later ook niets voor vrijwillige sa menwerking met de CHU l6). De rechtse partijen zouden dus geschei den blijven optrekken. In de redes van Schouten en Bruins Slot van de AR in de maand voor de verkiezingen klonk een vrij progressieve toon door, die de SGP zeker niet kon bekoren: gerechtigheid in het maatschappelijk leven, positieve woorden over het Indonesisch Nationa lisme Maar overheersend was bij AR en CH een zich afzetten tegen de PvdA, die men afschilderde als een menselijk streven, gekeerd tegen het gezag van de Bijbel,8). Op haar beurt werd de ARP op SGP-bij- eenkomsten scherp bekritiseerd: de AR is revolutionair omdat ze geestelijke vrij heid wil, ze heeft artikel 36 jammerlijk verzaakt en gaat tegen de Bijbel in ten aanzien van de zondagsheiliging omdat ze het belang van het publiek voorop stelt. Het was trouwens een klacht die de SGP tegen heel de samenleving uitte: corruptie, echtscheidingen en „dans woede" getuigden van de godverlaten heid van Nederland, en de regering- Schermerhorn smeet maar met geld l9). Wat in de SGP ook nog speelde, was de uitsluiting van haar bejaarde politieke leider ds. Kersten uit de Tweede Kamer. Enkele Zeeuwse kiesverenigingen wil den om zijn rehabilitatie vragen20), maar voorlopig had men te doen met lijsttrek ker ds. P. Zandt, die de nieuwe landelijke leider zou worden. Kerstens plaatsver vanger in de Kamer, het Zeister school hoofd J. van Bochove21), stond derde op de kandidatenlijst voor de Kamerverkie zingen, Kodde vierde. Beiden hoefden dus niet op een kamerzetel te rekenen. Ook onder de verkiesbare AR-kamer- kandidaten waren geen Zeeuwen, al had men geprobeerd Schout uit Vlissingen op een verkiesbare plaats te krijgen. Verkiezingen Hoe verliepen de Kamer- en Statenver kiezingen nu voor beide partijen? Het werd voor de AR een tegenvaller. De be stuursleden van de Middelburgse Sta- tenkring waren in hun laatste vergade ring nog van gedachte dat er wel 1 6 ka merzetels in zaten22). Het werden er 1 3! En in de Zeeuwse Staten zou men niet zeven maar zes zetels bezetten. In de kieskring Middelburg liep de AR bij de Statenverkiezingen terug van 27,0% naar 25,2 en verloor dus 7 %van haar aanhang van 1 939. Een veel kleinere te rugval dan die ze over heel Zeeland moest incasseren (-1 3 maar de kies kring Vlissingen kwam daar met een af name van 20,8% naar 17,6% nog bo venuit. De Kamerverkiezingen gaven hetzelfde beeld, waarbij de kieskring Middelburg echter nog veel gunstiger afstak: maar 8 verlies ten opzichte van het stemmenpercentage van 1 937, te genover 37 in de kieskring Vlissingen (van 28,8 %naar 1 8,2 en 26 %in heel Zeeland. Het gebied waar de leiding zo bezorgd over was geweest, bleek een re latief trouw kiezerscorps te hebben! Maar daar stond tegenover dat in de kieskring Middelburg de SGP een winst maakte die rond het dubbele lag van de gemiddelde Zeeuwse winst. Je zou kun nen zeggen dat de orthodoxe partijen er steviger verankerd waren. De Staatkun dig Gereformeerden konden bij hun per centages van 1 937 en 1 939 een kwart optellen: voor de Kamer gingen ze van 8,6% naar 10,8%, voor de Staten van 8,4% naar 10,4% In de kieskring Vlis singen lag de Statenwinst (van 5,3% naar 6,2%) een stuk bóven de Kamer winst (van 4,9% naar 5,4%), terwijl dat voor heel Zeeland andersom was. Dat was in de kieskring waartoe de dorpen Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke, Koudekerke, Souburg en Ritthem behoorden, in ieder geval een effect van de stemmen die uitgebracht werden op Statenlid Kodde door men sen die voor de Kamer niet op eerste man ds. Zandt stemden23). Voor een nog duidelijker beeld van de uitslag van de stembusstrijd moeten we afdalen naar het laagste niveau: dat van het dorp. Tussen de verkiezingen van 1937 en 1939 en die van 1946 lagen echter periodes van negen en zeven jaar, een inundatie en een grootscheepse evacuatie. Was in de tweede helft van mei 1 946 iedereen weer teruggekeerd naar zijn of haar woonplaats van 1 944? Niet iedereen: van de 1 000 geëvacueer de bewoners van Serooskerke bijvoor beeld waren er rond de 800 weer terug- Met grooten aandrang noodigen wij de kiezers en kieze ressen uit a.s. Woensdag 29 Mei hun stem uit te brengen op Men denke er aan alleen de witte stip vóór den naam van den heer rood te maken. Dus allen gestemd op No. 1 van lijst 6, op Het Bestuur der Centrale Antirev. Kiesvereeniging: Dr K. HUIZENGA, Voorzitter. J. DE WOLF, Secretaris.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1986 | | pagina 18