trouw en verraad tijdens de nederlandse opstand 7 hoge voedsel- en brandstofprijzen in de strenge winter van 1 565 op 1 566. Tot een uitbarsting kwam het bij de Beel denstorm van augustus-september 1 566 - een calvinistische beweging ge richt op het verkrijgen van kerkgebou wen voor de winter, deels uitgevoerd door woedende edelen en berooide plat telanders, deels volgens plannen van aanzienlijken door betaalde minvermo genden in de steden12). Toch probeerden de hoge edelen door het voortzetten van hun gematigde poli tiek de zaak weer in het gareel te krijgen. Maar vanaf het najaar van 1 566 zette de landvoogdes Margaretha van Parma in overeenstemming met de wensen van Filips II legereenheden tegen de geweld plegers in. En nadat de laatste resten van roerigheid waren neergeslagen kwam in 1 567 de harde hertog van Alva namens de vorst om de oproerlingen te bestraf fen. Het geweld, dat door de hoge ede len vergeefs was bestreden, duurde dus voort. Zelfs werden de hoge heren als schuldigen van de escalatie aangewe zen. De graven van Egmont en Hoorn werden, hoewel zij ervan overtuigd wa ren te hebben gehandeld in volle trouw aan Filips II, als voorbeeld terechtge steld. Oranje ontkwam aan dit lot door tijdig naar Duitsland uit te wijken. Velen, uit allerlei lagen van de bevolking, kozen deze zelfde oplossing. Hoe verschillend hun motieven voor roerigheid ook wa ren, toch kwamen zij in hun ballingsoor den tot het besluit van bundeling der krachten tegen het bewind te Brussel, onder leiding van de gematigde Oranje. Dat bewind nam in de Lage Landen in tussen nieuwe maatregelen die, on danks zinvolle elementen erin, uiteinde lijk alle vormen van ontevredenheid slechts gaande zouden houden: maatre gelen ter versterking van het centrale bestuur, ter bestrijding van de ketterij, en belastingplannen die als schadelijk voor de handel en voor de privileges konden worden uitgelegd. Ondanks dit harde regeringsbeleid wa ren grote groepen van de bevolking niet tot gewelddadige tegenacties bereid, net zo min als ze dat in 1 566 waren ge weest. Dit bleek in 1 568 en 1 570 toen Oranje en de zijnen gewapende invallen in de Nederlanden deden, maar geen volksbeweging wisten uit te lokken. Dit bleek opnieuw in 1 572 toen een niet ge plande aanval van Oranjes watergeuzen leidde tot de inname van Den Briel. Niet zoals de schoolboekjes lange tijd leer den verklaarden zeer veel steden zich als om strijd „voor de prins". De Opstand concentreerde zich integendeel weldra op Holland en Zeeland alleen. Daar schaarden zich slechts drie steden op grond van een oproer binnen hun muren achter Oranje: Vlissingen, Dordrecht en Enkhuizen. Andere gaven zich overtoen legertjes van de prins hen naderden, ter wijl weer andere steden door deze leger tjes moesten worden veroverd13). De Zeeuwse hoofdstad Middelburg hield zelfs tot februari 1 574 tegen hen stand; Goes en Amsterdam zouden zich pas in 1577 en 1578, onder sterk gewijzigde omstandigheden, gewonnen geven. Weliswaar beheersten de opstandelin gen er een aantal strategische plaatsen, hadden zij alle belangrijke waterwegen in hun macht, en wisten zij zich te hand haven ondanks aanvallen van de legers van Alva en diens opvolger Requesens. Weliswaar ook bereikten de orthodoxe calvinisten onder hen dat de gerefor meerde religie in beide gewesten als enige openbare godsdienst werd toege laten. Weliswaar ten slotte trokken de gewestelijke Staten in beide opstandige provinciën voor het eerst met succes re geringsbevoegdheden aan zich en over wogen zij reeds in 1575 of ze Filips II maar zouden afzetten als graaf van Hol land14). Maar dat alles betekende nog niet dat zij de instemming van de hele bevolking van beide gewesten verwier ven. Bernardino de Mendoca, officier aan Alva's zijde, vertelt zelfs hoe in de zomer van 1 572 te zamen met een aan tal Spanjaarden circa 4.000 Hollanders uit hun gewest uitweken in 700 wagens: leden van het Hof van Holland, geestelij ken, adellijke dames en heren, gezeten burgers, allen omdat ze wilden leven als goede katholieken, omdat ze „hun plich ten van trouwe onderdanen van Zijne Majesteit wilden vervullen", en zij bereid waren daarvoor „de natuurlijke liefde die men voor zijn vaderland en zijn bezittin gen gevoelt" op te offeren15). In 1574 handelden op Walcheren na de beëindi ging van het beleg van Middelburg de vi caris-generaal van het bisdom, de ande re geestelijken en een aantal aristocra ten op dezelfde wijze ,6). Anderen bleven in beide gewesten wonen en schikten zich ten hoogste onder het nieuwe be wind. Onder hen bevonden zich ook niet-gereformeerden, die dankzij het in grijpen van gematigden zoals stadhou der Willem van Oranje niet door de nieu we overheersende kerk werden vervolgd maar in stilte hun geloof konden belij den 17). Zelfs leken gematigden de overhand te krijgen toen ten tijde van de plotselinge dood van Requesens, maart 1576, de gewelddadigheid geen oplossing bleek te hebben gebracht maar veeleer ellen de, wegens de oorlogshandelingen in Holland en Zeeland niet alleen, maar ook wegens muiterijen en plunderingen door slechtbetaalde Spaanse soldaten in het Zuiden, in Vlaanderen en Brabant vooral. Zou nu met geweldloze methoden meer bereikt kunnen worden? Op instigatie van Brabant kwamen in Brussel de Sta- ten-Generaal bijeen, die direct bestuurs bevoegdheden aan zich trokken - een even revolutionaire daad als die der Sta ten van Holland, vier jaar eerder. De al gemene Staten besloten tot overleg met de opstandelingen, dat al in november 1 576 tot vrede leidde: de Pacificatie van Gent. Daarin spraken beide kampen hun trouw aan Filips II uit, hun harde wens in zake het verdwijnen van Spaanse troe pen, en stelden zij voor, op godsdienstig gebied de status quo te handhaven tot dat de vorst voor het religieuze pro bleem samen met de Staten-Generaal een oplossing had gevonden. In de prak tijk betekende dit dat Holland en Zee land hun plaatsen in de algemene Sta tenvergadering zouden innemen, dat in beide gewesten het calvinisme de enig toegestane godsdienst zou zijn, en dat in Gedenkpenning op de Pacificatie van Gent, 1 576.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 13