eeuwige wisseling en het streven naar harmonie 25 meinse brug", „Bosje van Keg in de herfst" en „October-morgen". Sommige werken in haar,, Tuinen "-reeks zijn poin tillistisch, de meeste echter naturalis tisch. Tussen 1 920 en 1 940 bleef het contact met de kunstvrienden groot, zij het vaak per briefwisseling. In een niet gedateerde concept-brief aan haar zwager C. K. Elout, de „hoefijzer- journalist van het Algemeen Handels blad, schreef ze over Toorop: „Zijn geluk was zoo, dat het ongeluk er geen vat op had. Hij was mysticus, en doordat hij dat was, was hij boven het tra gische van zijn levensomstandigheden verheven. Je moet op een stillen october achtermiddag met Toorop gewandeld hebben (of achter zijn wagentje aan ge drenteld) door West hove, om te begrijpen vanwaar dat geluk kwam. Hij was volko men open voor de natuurinv/oeden en putte daar zijn geluk en kracht uit. Uit een concept-brief aan Rik Roland Holst blijkt dat ze „de ze/f-loosheid: het opgaan in "ziet als „éérste gebod" in de kunst. En op een oud velletje papier heeft ze fi losoferend gekrabbeld: Nu weet ik waar om op den duur 't leven binnen een klein De kolensjouwers van Port Saïd. moest echter wel het niet te ontraadse len aspect van de kosmos in harmonie met de directe, natuurlijke omgeving tot uiting komen en hierin school weer een symbolistisch aspect. Overigens heeft ze schitterende gepoin tilleerde (divisionistische tendensen laat ik hier ook onder vallen) werken ge maakt, met een tere, gedempte kleur schakering, die specifiek de hare lijkt. Het al eerder genoemde „Lente op het land" bijvoorbeeld, „Westhove met Ro- Bosje van Keg. (Foto J. K. van Elsacker).

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 31