eeuwige wisseling en het streven naar harmonie 26 Stilleven met bloemen. (Foto J. K. van E/sacker Tuin Weststraat. (Foto J. K. van E/sacker). complex menschen belemmerend is; 't is omdat iedereen gaat lijden aan zelfover schatting. Zoowel de eenling, als de ge- koppelden, of de tot een groep samenge- k/onkenenallemaal lijden wij aan zelf overschatting. De een is de plaatselijke ster op mondain gebied, de ander op we tenschappelijke gronden, een derde is de eenige binnen een cirkel van een middel lijn van 14 km, die een portret maken kan. Een vijfde red.) is geen specialist op eenig gebied, maar trekt zich op aan een ander die 't wel is, en deelt zoo in diens (plaatselijke) glorie En zoo komt de duivel der zelfoverschat ting en wrijft zich grijnzend in de handen om al die menschen, die hij binnen zijn greep weet. En wat is doodender dan de zelfoverschatting, een eigenschap die nog een stapje verder gaat dan de zelfvol daanheid? Wat is belemmerender voor 't gaan op den weg naar de zelfverwerkelijking? die leiden moet dwars door de zelfloos heid?. Ik vraag me af, waardoor 'tkomt, dat wij - in een kleine gemeente - zoo bi zonder bevattelijk blijken voor die boos aardige bacyl? Gebrek aan (geestelijke) concurrentie, en aan gezonde en redelijke tegenspraak? In later jaren zou ze het voor Krishna- murti opnemen na een aanvallend be toog van Henriëtte Roland Holst: „Als 't waar is (en dat geloof ik), dat de gemeen schapszin het fundamenteele in den mensch is, dan is 't evenzeer waar dat ie der op zijn wijze deze gemeenschapszin October-morgen (kerk Domburg).

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 32