Een Middelburgse meestoot met een VOC-verleden aangenomen. Doordat het aankoop bedrag hoger ligt dan de opbrengst bij sloop, besluit de gemeente in tegen stelling tot eerdere plannen de gebouwen niet af te breken. Er heeft zich ondertussen een nieuwe gegadigde gemeld. Willem Karei Hering verzoekt in oktober 1895 de voormalige meestoofgebouwen met omliggend terrein in erfpacht te mogen krijgen om daarop vóór 1 januari 1897 een met stoom gedreven was- en strijkinrichting met blekerij te mogen oprichten, later uit te breiden met een badinrichting. 'De Schelde' wil echter hetzelfde terrein huren, maar omdat dit bedrijf niet bereid is de grondlasten te betalen en geen garantie kan geven dat de gebouwen voor industriële doeleinden van enig belang gebruikt zullen worden, kiest de gemeente voor inwilliging van het verzoek van Hering. Van de plannen van deze zakenman wordt meer direct en indirect voordeel verwacht. In januari 1897 wordt de stoom wasserij, blekerij en strijkinrichting 'De Vlijt' geopend. Het bedrijf beschikt dan over gebouwen met een oppervlakte van 800 m2 en is tevens ingericht voor het opmaken van gordijnen, vitrage, 'behangsel' en dekens. In hetzelfde jaar wordt aan de Penninghoeksingel in Middelburg door de heer A. W. Krapels een soortgelijk bedrijf geopend: de stoom- en kunstververij en chemische wasserij 'Zeeland'. 'De Vlijt', gevestigd aan de Loskade wijk P no. 130, wordt in 1902 uitgebreid met een wasmachine en stoommangels. Hoewel het gemeente verslag van 1904 nog melding maakt van een toegenomen klandizie, zowel in als buiten Middelburg, kan de per 1 januari van dat jaar aangestelde nieuwe directeur niet voorkomen dat 'De Vlijt' in 1905 haar werkzaamheden moet staken. De firma Bosman Van Goozen, die in 1902 reeds een hinderwetvergunning verkreeg tot oprichting van een machinale graanzeefterij en het plaatsen van een gasmotor van 5 pk in het noordoostelijk hoeklokaal van het gebouw der stoomwasserij 'De Vlijt', gevestigd aan de Werfstraat P no. 130 (In 1902 wordt niet meer gesproken over de Loskade), neemt in 1905 de erfpacht over van de stoomwasserij. Daar de erfpachtovereenkomst echter niet voldoende mogelijkheden geeft om de reparatie van de in slechte staat van onderhoud verkerende gebouwen en de wenselijk geachte verbouwingen te realiseren, verzoekt de firma Bosman Van Goozen de gebouwen van de voormalige meestoof te mogen kopen voor f 2.500,— plus de overdrachts kosten. De gemeente vindt deze prijs echter veel te laag en stelt voor de gehele bebouwde oppervlakte, circa 1140 m2, een vraagprijs voor van f 3,30 per m2 ofwel totaal f 3.762,—. Verder wenst de gemeente met de firma Bosman Van Goozen grond te ruilen nabij de Dokhaven teneinde hier een ambachtsschool te kunnen bouwen. Door de hierover langdurig gevoerde onderhandelingen en het daardoor ontstane financiële nadeel trekken de heren Willem Bosman en Johannes van Goozen hun verzoek tot aankoop in. Enige jaren later echter, in 1909, koopt de firma Bosman Van Goozen alsnog de gebouwen van de dan nog steeds zo aangeduide voormalige meestoof. De in 1902 opgerichte graanhandel, voorheen Fokker Zoon, blijkt volgens dossiers van de Kamer en Koophandel en Fabrieken te Middelburg gevestigd te zijn aan de Werfstraat 29. Nadat in 1923 nog een uitbreiding van de graanzuiverings- inrichting tot stand is gekomen, wordt de firma op 9 augustus 1946 over gedragen aan en opgenomen in de graanhandel A. Polderman uit Vlissin- gen. Deze vestigt zich te Middelburg op het adres van Bosman Van Goozen: Oude Werfstraat 27, het woonhuis bij de voormalige meestoof, ten/vijl het pakhuis nr. 29 draagt. Per 20 maart 1947 blijkt de N.V. Lompen- en metaalhandel M. L. Polak en Zoon te zijn gevestigd aan de Oude Werfstraat 27-29; de graanhandel Polderman is dan inmiddels verhuisd naar de Kinderdijk 30. Polak blijft niet lang op dit adres want in verband met uitbreidingen is de naburige lampvoetenfabrikant N.V. Vitrite geïnteresseerd in de voormalige meestoofgebouwen. Na onderhande lingen worden deze gebouwen op 25 september 1950 door Polak over gedragen aan de Vitrite, die in ruil hiervoor eigenaar wordt van de voor malige koperpletterij aan de Schoor- steenvegerssingel. Polak's nieuwe hoofdkantoor wordt dan gevestigd op het industriegebied, aan de Kleverskerkseweg. De Vitrite gebruikt de pas verworven gebouwen als opslagruimte o.a. voor machines en het archief. Kort na 1964 worden de gebouwen gesloopt in verband met uitbreidingen van de Vitrite-fabriek. Oorspronkelijke bestemming meestoofgebouwen Op foto's van de meestoofgebouwen in de vijftiger of zestiger jaren, kan men op het voormalige woonhuis een Plattegrond en gevelaanzicht van de voormalige meestoof in 1947 (RAZ, Hinderwetvergunningen inv.nr. 51 (Foto: Engel Fotopromotions). I 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1992 | | pagina 23