:ïYait geballoneerde buik tot collier van gezwollen klieren' Samuel Coronets staalkaart van de sociale ellende in Middelburg anno 1859 De mediadrukte rondom de recente kredietcrisis lijkt ietwat hol als we kijken naar de permanente crisis waarin Zeeuwse bevolkingsgroepen anderhalve eeuw geleden verkeerden. In 1859 ver scheen Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar. Honderd jaar raadiem era vijftig jaar geleden schreef M.P. de Bruin, een voor het Zeeuws Tijdschrift gedurende decennia onmisbare figuur, een 'herdenkingsartikel* over dit baan brekende boek en zijn auteur Samuei Senior Corona! (1827-1892), pionier van de sociale genees kunde in Nederland. Een dubbel 'jubileum' Door Jan J.B. Kuipers en Paul van der Velde De Middelburgse periode van Coronel besloeg maar een klein deel van zijn loopbaan, maar was toch van aanzienlijke betekenis: voor Coronels eigen levens loop én voor onze kennis van de sociale geschiedenis van Zeeland in de negentiende eeuw. Coronels vader, die nog in de slag bij Waterloo (1815) had gevochten, was directeur van het Portugees-Israëlitisch wees huis in Amsterdam. Samuel promoveerde na zijn medische studie in Amsterdam te Leiden (1850). In 1853 kwam hij naar Middelburg, met een benoeming als stadsgeneesheer ('armendolcter') op zak. Vijf jaar later was hij ook voorzitter van het Middelburgsch Ziekenfonds en secretaris van de Zeeuwse afdeling van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. De stad verkeerde al sinds de Franse Tijd in diepe malaise. Het inwonertal (ca. 14.000) was gehalveerd sinds de hoogtijdagen van de Gouden Eeuw. Ongeveer 14 procent van de bevolking werd bedeeld of tewerk gesteld, 22 procent (bijna een kwart!) kreeg de 'Ver- eeniging tot het bezoeken der armen' over de vloer, zo berekende P.J. Smallegange in een studie uit 1998. In Middelburg, aldus Coronel, heerste dan ook een armoede 'zoo intens en op zulk een groote schaal, een armoede, die een ontaardende invloed had op lichaam en geest van groote groepen der bevolking'. Van de statistieken die de sterfte onder de bevolking docu menteerden nam het gemeentebestuur slechts met karige belangstelling notitie; de burgemeester ver klaarde volgens het Coronel-lemma in het Biografisch woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland dat deze cijfers hem onverschillig lieten. Gezien de overbevolking onder de mindere standen was het zelfs beter dat er nog meer stierven! Scalpel der kritiek Middelburg voorheen en thans was Coronels eerste grote studie, opgezet volgens de methodiek van de destijds 78 Zeeuws Tijdschrift 2009 j 5-6

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 2009 | | pagina 78