DE GEUElMZinriKrE VEDDWIJNHCr DER I o i iisi b' ff' 7an de wonderlijke cultuur der Maja, die de wetenschap v voor even zoovele raadselen plaatst, beelden wij hier eenige specimina af. 1. Een Maja-tempel te Chichén Itza. De onderste foto toont den tempel in zijn tegenwoordigen toestand; de bovenste laat zien, hoe hij er tijdens de Maja-heerschappij uitgezien heeft. 2. Op de pilaren van bovengenoemden tempel zijn Maja- krijgslieden gebeeldhouwd (dateerend uit de achtste tot de twaalfden eeuw), die allen de hoofdbedekking met pluimen en de speren dragen, welke de Spaansche Con quistadores bij hun verovering zagen. 5. Een reconstructie van den imposanten pyramide- tempel te Tikal. In tegenstelling met de Egyptenaren was de pyramide der Maja geen graftombe, doch een tempel, die zich op den top er van bevond. Een reusachtige trap aan de buitenzijde verleende den toegang er naar. 4. Een monument uit het Oude Rijk der Maja, opgericht in de derde eeuw na Chr. Dergelijke, rijk gebeeld houwde steenen richtten de oude Maja op, om het voorbij gaan van een periode van vijf jaar aan te duiden. 5. Een model van Chichén Itza, het groote centrum van het Nieuwe Rijk der Maja in Yuccatan. Het panorama geeft den toestand weer, zooals men dien heden ten dage in Chichén Itza aantreft. F is het „roode huis” afgebeeld op de pagina van dit nummer waarop ons artikel over de Maja-cultuur staat geplaatst. Rechts van H h'gt de groote tempel van foto 1.1 is de pyramide-tempel, welks overblijfselen op foto 6 afgebeeld zijn. 6. De pyramide-tempel te Chichén Itza uit het Nieuwe Rijk der Maja. 7. Beeldhouwkunst uit het Oude Maja-Rijk: de beelte nis van een der Maja-goden, afkomstig van een tem pel te Copan. JC W

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland. Geïllustreerd Weekblad | 1934 | | pagina 15