ogen staat. Voldoen aan menselijke behoefte, dat is de taak voor de architect, die daarbij zoveel mogelijk gebruik dient te maken van een pure, zakelijke en eenvoudige vorm, waarbij de draag constructie leidend is voor de functionele inde ling en de vormgeving van de gevels. Dit bena drukt Kloos ook in enkele voordrachten die hij houdt. Bovendien wordt hij in 1942 aangesteld als docent op het Instituut voor Kunstnijverheidson derwijs, op voordracht van directeur Mart Stam. Helaas wordt deze school op last van de Duitse bezetter in 1944 alweer gesloten. Nadat ook het noorden van Nederland is bevrijd, begint de volgende fase in Kloos' leven: hij opent een bureau in Zeeuws-Vlaanderen. Tus sen 1946 en 1952 werkt hij aan ontwerp en uit voering van de uitbreiding van rusthuis Rozen- oord in Sluis. Achter de bestaande villa voorziet zijn ontwerp in twee lage vleugels, inclusief eet zaal en collectieve voorzieningen. Ook kent de uitbreiding een eigen ingang aan de tuin, waar door deze nadrukkelijk een zelfstandige statuur krijgt. Aan de zuidzijde van het blok met bewo nerskamers wordt de gevel verlevendigd met grote balkons die aan een gemetselde scheidings wand zijn opgehangen en worden ondersteund door een vrijdragende betonbalk. Deze balkons zijn twee aan twee gekoppeld, zodat een rustig ritme in het lange gevelfront wordt bewerkstel ligd. Op die manier ontstaat een uitgesproken gevel, die gebaseerd is op de woonfunctie aan de zongevel (inclusief brede openslaande deuren) en een beeld dat vrijwel geheel wordt opgebouwd uit constructieve bouwelementen. In diezelfde periode maakt Kloos kennis met de familie Van den Broecke, via een van de doch ters, Emmy die op dat moment studeert aan de Rietveld-academie waar zij Kloos als docent heeft. Zij introduceert hem bij haar ouders die in huize Ceres aan de Weststraat in Aardenburg wonen. De heer en mevrouw Van den Broecke zien een grote renovatie van het in de oorlog zwaar getroffen huis onder leiding van Kloos wel zitten, maar gaandeweg blijkt het niet haalbaar alle schade aan het huis te herstellen. Ondertus sen ontwerpt hij een rij losstaande villa's aan de Herendreef in diezelfde plaats. Maar de gemeen teraad acht deze huizen in modernistische stijl een te groot contrast met de oude bebouwing en de wederopbouwstijl waarin de kern van het Wat overbleef van het huis van de familie Van den Broecke in de Weststraat in Aardenburg, 1944. Foto A.M. van den Broecke. De schuilkelder van de familie Van den Broecke in de West straat in Aardenburg, 1944. Foto A.M. van den Broecke. 100 Architect J.P. Kloos

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 14