GR EVE LINGEN BEKKEN structuurschets slechts een aanduidende waarde hebben. 2. De recreatie op en langs de watersport gebieden. De recreatie op en langs het water speelt zich nu dan wel in de komende jaren af op en langs het Veerse meer, de Grevelingen en het Zeeuwse meer. Waar het hier gaat om recreatiegebieden, die thans slechts voor een gedeelte zijn gerealiseerd, mag in het onderstaande op elk daarvan afzonderlijk kort worden ingegaan nl. 1. Het Veerse meer, 2. De Grevelingen, 3. Het Zeeuwse meer. 1. Het Veerse meer. Het oudste recreatiegebied in Zeeland is de kuststrook. Domburg was reeds voor de Tweede Wereldoorlog een bekende badplaats Daar is een paar jaar geleden het Veerse meer bijgekomen. In 1960 vormden het Veer se Gat en de Zandkreek nog een deel van de zee, thans vindt men hier een recreatie gebied, dat een functie heeft die ver uitgaat boven die van de directe omgeving. Men vindt er ligplaatsaccommodatie voor ca 2000 boten, daarnaast jachtwerven, loodsen voor winterberging, zeilscholen, etc. In een paar jaar tijds \'s een watersportgebied ontstaan waar velen recreëren. Alhoewel deze ontwik keling bijzonder snel is gegaan het aantal ligplaatsen nam toe met gemiddeld ca 280 per jaar is hieraan nog lang geen eind gekomen. Het Veerse meer biedt voldoende capaciteit voor een verdere uitbreiding van de accommodatie. Op grond van: de oppervlakte bevaarbaar water, de beschikbare oeverlengte, bepaalde normen t.a.v. de bezetting van het water, is geraamd dat er langs het Veerse meer op den duur accommodatie kan worden ge schapen voor ca 6.000 boten. Dit betekent, uitgaande van een bepaalde verdeling tus sen het aantal boten dat in de haven blijft, dat uitvaart maar langs de kant ligt en dat aktief vaart, dat iedere varende boot dan nog gemiddeld ongeveer 1 ha water tot zijn beschikking heeft. Naast de recreatie op het water en daar mede voor een gedeelte verband houdend, ziet men een belangrijke toeneming van de recreatie op het land. In 1962 bedroeg het aantal slaapplaatsen in hotels, pensions, zomerhuizen, kampeerterreinen, etc. ca 2.300 in 1968 was dit cijfer gestegen tot ruim 13.000. Dit is een aanzienlijke toeneming, nl. met gemiddeld 35% per jaar, een toe neming die zelfs nog aanmerkelijk sneller is dan die in de kuststrook (mede veroor zaakt door het feit dat het hier veel kleinere absolute aantallen betreft). Uiteraard is een dergelijk tempo van vermeerdering in de komende jaren, wan neer de aantallen groter worden, niet te handhaven. Het geeft echter wel weer hoe groot de belangstelling is welke er voor dit gebied bestaat. Naar verwacht zal het aan tal slaapplaatsen de komende jaren een ver dere uitbreiding ondergaan namelijk met ca 22.000 tot ongeveer 35.000 in 1985. Een belangrijk gedeelte nl. ca 20.000 zal kunnen behoren tot de categorie kamperen, een eveneens aanzienlijk aantal tot de zomer huizen nl. ongeveer 11.000 slaapplaatsen. 2. De Grevelingen. De Grevelingen als binnenwater zal ont staan in 1971 wanneer, na de voltooiing van de Brouwersdam, dit water wordt afgesloten van de Noordzee. Dan zal een gebied zijn gevormd dat in de toekomst primair 2 functies zal vervullen nl. a. voor de recreatie en de natuurbescher ming. b. voor de waterhuishouding. De oppervlakte van het Grevelingenbekken is aanzienlijk. Bij een peil van NAP0.20 zal na de inrichting van het gebied, ongeveer 11.000 ha bestaan uit water en ca 4.000 ha uit land. Door zijn ligging en omvang opent het Grevelingenbekken wijde prespectieven voor de recreatie. Door de Commissie Inrichting Deltawateren wordt geraamd, dat omstreeks het jaar 2000 ongeveer 150.000 dagbezoe kers en ruim 100.000 weekend- en vakantie bezoekers in dit gebied zullen recreëren. Evenals het Veerse meer zal de Greve lingen een belangrijke functie kunnen gaan vervullen voor de recreatie, nl. voor de recrea tie op het water en voor de recreatie op het land (fig. 3). Allereerst de recreatie op het water. E- venals voor het Veerse meer kan men ook voor de Grevelingen een raming maken van het aantal vaartuigen dat t.z.t. van dit gebied gebruik zal maken. De diepte van het be vaarbare water speelt daarbij een belangrijke rol, evenals de oeverlengte welke openbaar toegankelijk en in verband met het voorlig gende water ook voor schepen bereikbaar is. Voorts de oppervlakte van dit gebied en de openheid ervan, waardoor men hier andere normen met betrekking tot de bezetting van het water moet gebruiken dan bv. bij de Loosdrechtse plassen en ook het percentage grote boten meer zal bedragen dan elders etc. Op grond van deze factoren is geraamd dat het mogelijk aantal ligplaatsen rond de Grevelingen, incl. het tot Zuid-Holland be horende gedeelte daarvan, ongeveer 20.000 bedraagt. Uiteraard gaat het hier om een zeer globale raming. Hoe lang het zal duren voor dit aantal zal zijn gerealiseerd is moeilijk te voorzien. In het Veerse meer bedroeg de toeneming van de ligplaatscapaciteit in de afgelopen 7 jaar gemiddeld ca 280 per jaar. De Greve lingen ligt op niet grote afstand van het dichtbevolkte gebied van de Nieuwe Water weg. In het bijzonder op het noordelijke gedeelte van dit watersportgebied zal der halve grote druk worden uitgeoefend. Mede gezien de snelle ontwikkeling van het boot- bezit in Nederland gedurende de laatste jaren volgens de A.N.W.B afdeling water toerisme met gemiddeld ca 10% per jaar moet worden aangenomen dat de realisering van de accommodatie nog sneller zal gaan dan al is gebeurd op het Veerse meer. Naast de ontwikkeling van de watersport is te verwachten dat er op het land een belangrijke groei van de recreatie zal plaats vinden. Dit laatste voor een gedeelte onaf hankelijk van de recreatie op het water, voor een gedeelte ook in samenhang daar mee. Het maken van een raming omtrent het mogelijk aantal slaapplaatsen in hotels, zo merhuizen, op kampeerterreinen, ed. in een bepaald jaar is hier bijzonder lastig omdat een vergelijkbaar object, waarvan men deze ontwikkeling als voorbeeld zou kunnen ne men, nauwelijks aanwezig is. Het enige enigs zins vergelijkbare object is ook hier weer het Veerse meer, zij het dat de ligging van dit gebied toch wel anders is dan van de Grevelingen. Dit voorbehoud in acht genomen wordt verwacht, dat het aantal slaapplaatsen in de recreatieve sfeer rond 1985 aan het Zeeuwse gedeelte van de Grevelingen ong. 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 23