E 14EEE Verlaging peil Veerse Meer Recreatieschap „Het Veerse Meer" Zomerpeil Veerse Meer Algemene politieverordening De Veerhoeve Veerse Meer De Haas Recreatie centrum De Schotsman Veerweg 48 Veerweg 71 Prins Bern- hardstraat 16 Ruiterplaat Wolphaarts- dijk Wolphaarts- dijk Wolphaarts- dijk Kamperland 01198-387 01198-423 01198-428 01107-751 A. Driedijk C. A. Mosselman L. J- Kleinepier R. Mulder ja ja ja ja ja ja ja ja vol ja ja ja ja neen neen ja neen ja ja ja neen ja neen ja ja ja ja ja ja neen ja ja Het Recreatieschap „Het Veerse Meer" is een samenwerkingsvorm tussen de rond het meer gelegen gemeenten Arnemuiden, Goes, Kortgene, Veere en Wissenkerke, waaraan ook de provincie Zeeland deel neemt. De samenwerking richt zich op de behartiging van de belangen van de water sport en andere vormen van recreatie op en aan het Veerse Meer. Als organen van het recreatieschap funk- tioneren het algemeen bestuur (elke partner twee vertegenwoordigers) en het dagelijks bestuur (5 leden van het algemeen bestuur). Door het algemeen bestuur is een direkteur aangesteld. Door het recreatieschap is een basisplan voor de ruimtelijke ordening van het Veerse- meergebied vastgesteld, dat voor de deel nemende gemeenten tot uitgangspunt dient bij het treffen van hun planologische maat regelen. Als onderdeel van het basisplan geldt het zgn. „bagger- en eilandenplan", op basis waarvan hinderlijke ondiepten worden weggezogen en nieuwe eilanden worden opgespoten. De uitvoering van dit plan nadert zijn voltooiing. Door het recreatieschap wordt in eigen beheer zorggedragen voor het onderhoud van de bleesbebakening, het maken van aanlegsteigers, trailerboothellingen, zwem- markeringen, het inrichten van een vlucht- haventje/sportvissershaventje, enz. Nadere informaties worden gaarne ver strekt door de direkteur van het recreatie schap, Oudestraat 53 te Veere (Tel. 01181 - 4 38, b.g.g. 01184-1 42 72). Bij uitvoering van het drie-eilandenplan diende de afwatering van o.m. Noord-Beve land te worden aangepast. Randvoorwaarde voor die aanpassing was, dat een zomer- en winterpeil ingesteld zou worden. In overleg tussen verschillende instanties, waaronder de Deltadienst van de rijkswa terstaat, de Cultuurtechnische dienst en het Waterschap Noord-Beveland werd over eengekomen, dat op 1 september een win terpeil van N.A.P. 0.70 m zou worden ingesteld. De afwatering van de polders Onrust en Jacoba behoefde dan geen aanpassing. De beide suatiesluizen konden worden gehand haafd; slechts een vijzelgemaaltje werd ge sticht, teneinde in bijzondere gevallen een gedeelte van de Onrustpolder te kunnen bemalen op de Jacobapolder. Daar de drempels van de suatiesluizen van de polders Onrust en Jacoba gelegen zijn op resp. N.A.P. —0.30 m en N.A.P. 0.45 m, is het duidelijk dat de afwatering van die polders niet optimaal functioneert gedurende de zomerperiode. Juist in de late zomer en het vroege najaar bestaat grote behoefte aan lozingscapaciteit, vandaar dat aan de datum 1 september de hand moet worden gehouden. Gelet op de drempelhoogten van de beide sluizen, als ook op de noodzaak dat met het oog op de capaciteit van de op het Veerse Meer uitslaande gemalen op 1 sep tember tenminste een tussenpeil wordt ingesteld, werd naderhand, na overleg van de hoofdingenieur-directeur van de Rijks waterstaat met het Waterschap Noord-Be veland en overige belanghebbenden, beslo ten om per 1 september een tussenpeil van N.A.P. 0.30 m in te stellen en de datum van ingang van het volledige win terpeil te verschuiven naar 1 oktober. Het was gebruikelijk, dat de instelling van het winterpeil op een soepele wijze plaats vond. Wellicht mede hierdoor verliep in het natte najaar enige jaren geleden de afwatering van Noord-Beveland niet zonder bezwaren. Teneinde moeilijkheden te voorkomen is dit jaar de hand gehouden aan de overeen gekomen regeling. Men heeft zodoende terecht een zodanig spuiprogramma op gesteld, dat op 1 september het overeen gekomen peil bereikt zou kunnen worden. Teneinde dit peil te realiseren moet men ongeveer een week van tevoren beginnen met spuien, zodat uw constatering inzake de waterstand op zich juist, doch de kwa lificatie „vroegtijdig" niet terecht is. De weergegevens van de voorafgaande zomerperiode zijn in dit geval niet relevant omdat voor kleine afwateringseenheden, zo als die welke hier in het geding zijn, de weersituatie op het moment van beschou wing bepalend is. Wat de verwijdering van de drijvende steigers bij Kats betreft kan worden opge merkt, dat deze naar de in de nabijheid van de sluis gelegen zate moeten worden getransporteerd wanneer op het Veerse Meer nog het zomerpeil aanwezig is. omdat bij lagere waterstanden deze zate onbereikbaar wordt. De steigers worden dus vóór de peilverlaging verwijderd. De regelmatig optredende vragen inzake het peilregime op het Veerse Meer kunnen slechts worden voorkomen, wanneer door een verdere aanpassing van de lozingsmid delen van de op het Veerse Meer afwate rende gebieden minder behoefte zou ont staan aan het winterpeil. Vooralsnog moet het weinig zinvol worden geacht om zich op de maatregelen te gaan bezinnen die nodig zouden zijn om tot een andere regeling te geraken, omdat het peil regime op het Veerse Meer in een zekere r°latie staat met de uiteindelijke situatie in het Oosterscheldebekken, waarover thans nog geen zekerheid bestaat. Samenvattend kan dehalve worden ge steld dat; 1. cl? waterstand op het Veerse Meer wordt geregeld op basis van een met de belanghebbende instanties ten tijde van de afsluiting van het Veerse Gat en de Zand- kreek getroffen regeling; 2. bij genoemde regeling is ingesteld: a. een zomerpeil van N.A.P. gedurende 1 april I september en b. een winterpeil van N.A.P. —0.70 m gedurende 1 september 1 april. 3. naderhand de regeling versoepeld is, zodat nu het onder 2b genoemde peil pas 1 oktober wordt ingesteld, terwijl per 1 september een tussenpeil van N.A.P. —0.30 m wordt ingesteld; 4. een nadere bezinning ten aanzien var. een andere regeling pas zinvol is nadat een definitieve beslissing inzake de wijze van afsluiting van de Gosterschelde is genomen; 5. de steigers bij Kats moeten worden verwijderd voordat een peilverlaging wordt gerealiseerd; dit in verband met de bereik baarheid van de zate. In verband met hec oaken i ?en ruim 2 km lange oeververdediging ten oosten en westen van Kortgene, in het kader van de werkvoorziening, zal het peil van het Veerse Meer pas per 1 mei opgezet worden. Hierdoor kan ook pas na 1 mei de blees bebakening gecontroleerd en aangevuld worden. Het ligt in de bedoeling om de A.P.V. van de gemeenten rond het Veerse Meer voor het begin van dit seizoen aan te vullen met de volgende bepaling. 1. Het is de eigenaar of gebruiker van een vaartuig verboden; a. binnen het gebied van de gemeente met enig vaartuig langer dan 24 uur aan een openbare steiger ligplaats te hebben; b. met enig vaartuig binnen 24 uur, nadat het is verplaatst, op dezelfde plaats ligplaats te nemen; c. wanneer met enig vaartuig binnen 24 uur ligplaats wordt ingenomen op een plaats, gelegen op minder dan 150 meter van de vorige ligplaats, wordt het geacht niet te zijn verplaatst. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1976 | | pagina 37