Jakobsen is mogelijk, tenzij is aangetoond, dat geen schade te verwachten is. De bewijslast ligt bij de vragende partij." En dat is in casu natuurlijk de recreatie, watersport en hen gelsport Het natuurlijk milieu staat dus centraal. Andere waarden worden bij voorbaat onder geschikt gemaakt aan milieu en beroeps visserij. De doelstelling, zo zeggen deze he ren, mag zelfs geen marges bieden aan aktiviteiten. die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Ook in het hele beheer zal de bescherming van het milieu centraal moeten staan. En zeker de komende jaren tot 1985 en zelfs tot het jaar 2000 moet alles wat recreatie heet kennelijk tot een minimum beperkt worden. De achtergrond daarvan is weer, dat de milieu-deskundigen niet weten hoe het hele ecosysteem ook in samenspel met de andere zoute Deltameren (open verbindin gen) zich gaat ontwikkelen. Ook dit vraagt allemaal nadere studies zeggen de milieu-voorvechters, die dit weer als argu ment hanteren om de recreatie-ontwikke lingen op het kleinst mogelijke pitje te zetten. Het lijkt er op, dat de kaarten nu al worden geschud. Het is duidelijk, dat er dringend behoefte is aan een nationale inspraak-mogelijkheid. Niet alleen op de komende inrichtingsnota. Neen, in de re geringsnota landelijke gebieden is duidelijk gesproken van nieuwe watersportgebieden in de Delta. Er is een studie gaande over de economie van de recreatie en het bin nenlands toerisme bij het Ministerie van Economische Zaken. Het wordt hoog tijd, dat de volksverte genwoordiging, die de recreatie in een af gesloten Delta eerst gouden bergen beloofde, nu ingrijpt. En dat beslist niet om de na tuurlijke waarden van de Oosterschelde schade te berokkenen. Neen, er moet een echte belangenafweging komen, waarin ook het milieu soms iets zal moeten inleveren bii de totale recreatiebelangen. En de re creatie zal de grote waarden van natuur en milieu moeten helpen veilig te stellen. Wat er nu al vanuit milieu-belang geschre ven en gezegd wordt, roept natuurlijk on nodig weerstand bij de recreatie-belang hebbenden. Zo zeggen Boissevain, Grondelle en hun makkers b.v.: Sportvissers willen een groot deel van de oever en het water bereikbaar maken door aanleg van parkeerplaatsen, trailerhellingen en dergelijke. De heren Bois sevain, Grondelle en Kalden liegen dat. Ze bewijzen met die ongenuanceerde aantijgin gen doordrammers te zijn, die niet tot een reëel uitgangspunt voor de totale belangen- afwezing bereid zijn. De sportvissers willen een klein aantal boottrailerhellingen in de hele Zuid-Hol landse en Zeeuwse Delta, o.a. En dat op plaatsen, die ten opzichte van milieu, land schap en beroepsvaart en visserij verant woord zijn. Dat maakt een einde aan de wild-west ontwikkelingen van dit ogenblik, die milieu en landschap schaden en de veiligheid van de watersporters en boot vissers niet ten goede komt. Voor Zeeland en Zuid-Holland is het met 10 tot 20 goed gekozen boottrailerhellingen, verspreid over de Delta, wellicht bekeken. De sportvissers en watersporters nemen het alleen niet, omdat er op dit ogenblik al verantwoorde keuzes voor die lokaties of een klein aantal lokaties te maken zijn. Daar zijn echt geen tijdrovende studies over milieu en natuurlijke waarden voor nodig. Ook het verwijt van de heren, dat er een proces op gang gekomen is, waarin verschillende groepen en organisaties trach ten hun eigen meest economisch ge richte belang, zo veilig mogelijk te stellen, accepteert de watersport- en hen gelsport-wereld niet. Er is bij die organi saties alle begrip en liefde voor milieu en landschap. Ze willen met een groot aantal van die belangen rekening houden. Maar ze worden doodziek van de eerste stelling namen, waarin deze milieu-rakkers in vele instanties proberen de recreatie bij voorbaat tot een minimum terug te dringen. Dat gevoel leeft er onderhand bij watersport en vissport. Ook diverse kamerleden hebben dat ge voel al. En ik hoop, dat er op nationaal niveau in de volksvertegenwoordiging in Den Haag over deze belangenafweging ge waakt zal worden. Het inrichten en beheren van 35.000 ha Oosterschelde-water is een nationale zaak van vele belanghebbenden. De prioriteiten in vele delen van de Oos terschelde moeten eerlijk verdeeld worden. Waar op het zoete water de georganiseerde hengelsport zich steeds meer als milieu bewakers en milieu-wachters ontwikkelen, zal dat op het zoute Deltawater ook ge beuren. Maar dan zullen we de beleids-blinde doordrammers van milieu en landschap liefst via de regering en Tweede Kamer wel even tot de orde moeten roepen. Daar heb ben niet alleen de watersportorganisaties en NVVS, maar ook alle betrokken Zeeuwse gemeenten, ANWB, Hiswa en de overbe volkte recreatiegebieden van de Randstad, groot belang bij. De vele miljarden, die heel Nederland na de ramp in Zeeland heeft geïnvesteerd, maken die belangenaf weging tot een nationale zaak. Dat wordt hopelijk niet in een zaaltje in Zierikzee, Middelburg of een kamer in Wolphaartsdijk beslist Overigens komen de uitlatingen van ir. Pinkers, de secretaris van de Stuurgroep Oosterschelde, gelukkig heel wat positiever over dan van Boissevain en de zijnen. We zouden het achterste van zijn tong ook wel eens willen zien OOST-SOUBURG PASPOORTSTRAAT 15-17-20-24 TEL 01184 6 12 60 EUROPA MIDDELBURG LANGEVIELE 6-8 TEL 01180-28643 MEUBEL Omdat u niet elke dag meubelen koopt OOST-SOUBURG Paspoortstraat 15-17-20-24 Tel. 01184 - 61260 a EUROPA MEUBEL y Ofsxtat u nwrt •♦Rus m*tuï>®i©n f A- tow. J* MIDDELBURG Langeviele 6-8 Tel. 01180-28643 31

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 31