119 door onbaatzuchtige daden ten toon te spreidendaar van gaarne de treffendste bewijzen gaf. In het algemeen mag men zeggendat velerlei deug den als ongeveinsde godsvruchtedele menschlievend- heiden vooral warmebelangelooze vaderlandsliefde in het geslacht der jiofvers als erfgoederen waren waarom hetzelve verdientin de harten der nakomeling schap entot bij het laatste nageslachtin vereerd aandenken te leven. Zoo toonde ook nog, in het laatst der 17.e eeuw, avthobij norfer Gecommitteerde Raad van State en oud-Burgemeester dezer stad, niet ontaard te zijn van de deugden en Vaderlandsliefde zijner voorouders daar hij met de onder zijne bevelen staande schutterij dezer stad, niet slechts bereid was, den vijand kloekmoedig onder de oogeu te zien, en de vrijheid zijner vaderstad tot den laatstcn ademtogt te verdedigenmaar zelfs met dezelve Zierikzee verliet en naar Bergen opdenZoom trok om den vijandzoo de nood het eischte mannelijk te keer te gaan. ■Adriaak koffer verloor zijn' vader, toen hij slechts den ouderdom van 17 jaren bereikt had en alzoo bleef de zorg zijner opvoeding toevertrouwd aan zijne moeder, eene vrouw, versierd met de uitmuntendste deugden, welke door haar eigen godsdienstig voorbeeld en de leiding van bekwame leermeestershet harten verstand van haren oudsten zoon met die beginselen en kundig heden deed verrijkenwelke alleen in staat zijn de hoog ste waardigheden met roem en ten algemeenen nutte te bekleedeu. Geen wonder dan ookdat hij in het bedrijvig maatschappelijk leven zich weldra de achting zijner stadgenooten in die mate verwierf,dat hij achlervolgens tot alle die aanzienlijke betrekkingen geroepen werd, als welke hierna (volgens getrouwe extracten en aan- tcckeningeu) vermeld staan.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 153