NAAMSOORSPRONG DER DORPEN ELLEMEEI bit ELKERZEEop het EILAND SCJfOUfEEN BENEVENS der BENAMING tak eese ALDAAR AAK DEK DUINKANT LIGGENDE HOFSTEDE: DE HEL. Ik had mij niet voorgesteld in den Zeeutvschen-Alma nak te schrijven; doch het onderwcrpclij k geschrijf doet zibn dat niets wisselender is dan voornemensdit be wijs is wel niet nieuw de ondervinding leert ons daarvan in menig voorbeeld de waarheid maar zij kan goed of kwaad zijn en is zij de opleiding tot het eerste, wie zal dan dit menschelijk zwak afkeuren? Hiermede wil ik niet bedoelen dat die goede zijde van wisseling mijner eerste voornemens nu bestaat, omdat ik schrijf; dut moge, op zich zelf genomen, niet kwaad zijn, maar goed mag het ook niet heetcudeels omdat het lezend publiek mijn geschrilt in dezen schrijftijd niet ontbeeren zou .en vooral, omdat ik mij niet aanmatigiets te zul len leveren hetwelk tot dadelijk nut van anderen zou kunnen stxekken toch heeft deze wisseling mij een voorregt geschonken, hetwelk voor een schrijver alles behalve onverschillig is, te weten: een onderwerp; want, toen ik mij zag overhalen tot het leveren van eenig stuk voor den Zeeuwschen-Almanak dacht ik als van zelf na over mijn vroeger negatif plan daartoe en van bespiegeling tot bespieling kwam mij onwillekeurig voor

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 192