164 dit zij ie bedoeling; noen, maar alleen om ons Je achting onzer medemenschen te ver,verven opdat wij daardoor onder lien meer goeds zouden kunnen stichten Zoo ook meene men nietdat hij liet voor geoorloofd houdtzich zeiven te prijzen met oogmerkom daar door anderen in de schaduw te stellen veel minder nog om daardoor voedsel te geven aan heimelijk ver-, borgen nijd, ol' vale afgunst. Hel is er, integendeel, zoo verre af, dat deze de bedoeling des Wijzen zoude zijn, dat hij wel uitdrukkelijk bedingtdat eigenlof nimmer doel, altijd slechts middel moet blijven En voorwaar met volle regt.-Ofhoe zouden wij U onze stelling zonder dat beding, durven voordragen als niet strijdig met de zedewei; of met die der algemeene mensckenliofde Laat ons U na deze bepaling nu aantoonen dat eigenlof geoorloofd is en zulks staven door daadzaken, uit de geschiedenis ontleend. -A igenlof dan is geoorloofd indien men door den zei ven valsche beschuldigingen en kwaadaardigen laster van zich kan afwenden. - Zoo zeide pmici.es tot de Athemensers«Gij koestert wrevel jegens eenen man, bij >vien niemand uwer haalt in kennis, ervarenis, vaderlandsliefde en geringschatting van rijkdom.» c' verl e Tan daardoor geacht te worden te veel eigen liefde aan den dag gelegd te hebben bewees hij even daardoor eene grootheid van zieldie zich door geene

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 200