(SL). Deze datum staat ook in het ge heugen gegrift van RS die aan het begin van de middag een nieuwe soort voor Walcheren ontdekte in de vorm van een Terekruiter (Stenen Kruisweg). De eer ste toegesnelde vogelaars waren al te laat, want na nog geen 10 minuten was de vogel al verdwenen. RS had wijselijk wel meteen video-opnamen gemaakt. Niet getreurd, want met de recente na tuurontwikkeling op Walcheren kan het tweede geval nooit heel lang op zich la ten wachten... Bokjes werden gemeld van de Scheldepoort op 19/04 (AO) en uit het Zandvoortweggebied op 24/04 (RS). Ondanks het feit dat Kleine Jagers in het voorjaar zeldzaam zijn, waren er toch drie meldingen: op 05/04 vijf en op 15/04 eentje langs WK (TL), op 02/05 3 ex langs Dishoek (JG). Middelste Ja gers werden ook gezien op WK en wel op 01/03 (3 ex TL), op 17/03 (IM) en op 21/03 (TL). Verspreid over Walcheren werden enkele tientallen Zwartkop meeuwen waargenomen. Het grootste aantal was 9 ex in een groep meeu wen bij Zoutelande op 15/04 (FA). Het vermelden waard is ook de Zwartkop meeuw van het kanaal bij Souburg. Hij werd voor het eerst bij de draaibrug van Souburg waargenomen op 20/11/1994 (FA) en keerde hier sindsdien elke win ter terug. De laatste waarneming was dit voorjaar op 19/03 en inmiddels we ten we dat de vogel voor de 15e winter is teruggekeerd. JG zag op 06/03 bij Dishoek een adulte Lachmeeuw over steken naar Cadsand. Een 1e wk Drie- teenmeeuw verbleef op 03/03 langs de Hogeweg bij WK (TL). Zeer uitzonderlijk was de hybride Ringsnavel- x Storm- meeuw die door PAW in het Zandvoort weggebied werd ontdekt. De vogel werd hier onregelmatig gezien tot de 27e. Meer over deze waarneming en de herkenning ervan elders in dit nummer. Pontische Meeuwen werden gezien bij WK op 01/03 (IM), 15/03 (IM), 23/04 (2 ex TL) en 02/05 (2 ex IM) en bij de vuilstort in Vlissingen-oost op 29/04 (2 ex IM). Geelpootmeeuwen doken op langs de Stenen Kruisweg op 14/04 (RS), bij WK op 15/04 (IM), op een akker bij Biggeker- ke op 27/04 (CB), in de binnenhaven van Vlissingen op 28/04 en op de vuilstort in Vlissingen-oost op 29/04 (4 ex IM). De zoveelste krent van deze periode was een longstayer. De 1e wk Grote Burge meester die op 09/01 werd ontdekt bij Zoutelande (PAW) bleef de gehele peri ode aanwezig (div). De laatste melding werd gedaan op 28/05 op de zeedijk van WK (ES). De enige gemelde Zeekoet werd dood gevonden op het strand bij Dishoek op 02/03 (JG). Er waren vier meldingen van een Kerk uil: 07/03 tussen Grijpskerke en Aagte- kerke (JT), 21/04 langs de Zandvoortse- weg (TL) en zowel 11/05 als 30/05 in de Veerse Poort (AJ/JS). Van de drie Rans uilen die eind februari een tuin aan de van Borsselelaan in Sint Laurens bevolk ten bleef er tenminste eentje aanwezig tot 15/03 (RoJ). Daarnaast vloog een roepend exemplaar over de Kwartels in het Zandvoortweggebied op 31/05 (CB, PB). Een Velduil kwam uit zee bij WK op 03/04 (TL, PAW). Daarnaast werden er Velduilen opgemerkt bij de manege van WK op 20/04 (JT), langs de Zandvoort- seweg op 28/04 (RS) en op het schor van de Sloehaven op 12/05 en 15/05 (AJ). De enige (zes) meldingen van IJs vogels werden in de maand maart ge daan. De Kraanvogels waren nog maar nauwelijks verdwenen toen het volgen- 30 't Zwelmpje 23e jaargang, nummer 2, december 2008 de hoogtepunt verscheen. Ted Sluijter zag op 01/04 tot zijn stomme verbazing hoe een Hop kwam aanvliegen bij een boerderij aan de Zwanenburgseweg bij Grijpskerke. De vogel ging daar foerage- ren en liet er zich later op de dag en de volgende ochtend onregelmatig zien aan verschillende andere vogelaars. Een tweede Hop werd op 21/04 gezien in Oranjezon (IG), maar daar is het terug vinden een heel ander verhaal. Dat lukte dan ook niemand. In hetzelfde Oranje zon doken op 20/04 wel twee Draai- halzen op (AO/RS) en een ander exem plaar liet zich de volgende dag kort in een ander deel van hetzelfde gebied zien (IG). Een zeldzame Kuifleeuwe rik was op 15/03 kort aanwezig op de zeedijk van WK, en wel ter hoogte van het voormalig Kiekuus (Mark Zeven bergen). Rouwkwikstaarten werden op veel plaatsen gezien. Opvallendste meldingen waren die van 11 ex in de omgeving van de Kraanvogels op 27/03 (TL) en een a (vermoedelijke broedvo- gel) op 21/05 en 24/05 ten noorden van WK (FA). Engelse Kwikstaarten ver schenen op 14/04 en op 01/05 (3) in het Zandvoortweggebied (RS), bij kasteel Westhove op 15/04 (MA) en op 02/05 bij WK (JL, TL, PB). Waterpiepers wor den op Walcheren niet zo vaak aan de grond gezien, maar dit voorjaar waren er toch twee meldingen: op 26/03 een ad zk langs de Zandvoortseweg (CB) en op 20/04 eentje in Oranjezon (RS). De eerste Beflijsters werden gezien op 15/04: 3 ex bij Dishoek (JG) en 2 ex bij Fort Rammekens (AJ). Daarna werd de soort vaker gemeld (43 ex), met als maximum aantal 26 vogels in Oranjezon op 20/04 (RS). De Beflijster in de nieuwe natuur bij WK op 13/05 (JT) was aan de late kant. Op 19/04 noteerde AO twee Graszangers: eentje over het puinpad van WK en eentje bij de Scheldepoort. Daarnaast werden Graszangers opge merkt op 08/05 aan de rand van de wijk Bossenburg in Vlissingen (JW) en op 18/05 in het Sloegebied (JW). De Fluiter was dit voorjaar relatief goed vertegen woordigd op Walcheren. Na de eerste op 27/04 op het industrieterrein Ar- nestein II (Middelburg, JW), doken er zo maar zes vogels op: 06/05 en 07/05 op de begraafplaats van WK (JT), op 06/05 ook een exemplaar in de binnenwegen ten zuiden van Domburg (KL), op 07/05 eentje bij de oostpunt van de Westkap- pelsche Oostkreek (KL), op 08/05 in de wijk Paauwenburg, Vlissingen (JW) en in de wijk Klarenbeek, Middelburg (Jeroen Sytsma) en tenslotte op 09/05 bij de Vier Hoogten, Oostkapelle (KL). Een mogelij ke Iberische Tjiftjaf werd op 26/04 ge meld bij Dishoek (JG). Naast acht 'losse' Vuurgoudhanen verspreid over Wal cheren zat er op 31/03 een groepje van vier bij Dishoek (JG). Bonte Vliegenvan gers haalden dit overzicht door gemeld te worden in Oostkapelle op 26/04 (KL), 05/05 bij Dishoek (JG) en op 06/05 (een 9) en 08/05 (een a) op het kerkhof van WK (JT). De Taigaboomkruiper die op 18/04 in de tuin van JG in Dishoek rond scharrelde was alweer de derde op deze plek. Wielewalen werden gehoord of gezien op de volgende plaatsen: 04/05 Veerse Kreken (Angelique Belfroid), 10/05 en 11/05 bij Dishoek (JG), 12/05 in de nieuwe natuurontwikkeling bij WK (FA) en in Aagtekerke (KL) en tenslotte op 28/05 in de Rammekenshoek (RoJ). Zowel op 06/03 als op 29/03 zag FA een Roek in bomen ten noordoosten van WK. Er waren aardig wat meldingen van 23e jaargang, nummer 2, december 2008 't Zwelmpje 31

Tijdschriftenbank Zeeland

't Zwelmpje | 2008 | | pagina 17