Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

315 resultaten gevonden

| Zeeuws Erfgoed | pagina 10

600 jaar stadsrechten ... het 600 jaar stadsrechten heeft. In de negende eeuw ontstond de nederzetting aan de Korte Gos, de kreek waaraan Goes zijn naam ontleent. In juli 1405 - Goes had toen al een aantal privileges - verleende

| Zeeuws Erfgoed | pagina 11

In 2017 viert Middelburg het feit dat de stad (volgens de oudst bekende bronnen) 800 jaar geleden stadsrechten kreeg. In dit kader biedt de gemeente Middelburg personen en organisaties een podium om ... Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017

| Varia Zeelandiae | pagina 27

werd geno tuleerd r— een goede koop te zijn geweest, want we vernemen, dat op 1 april 1374 hertog Albrecht van^ Beieren Reimerswaal stadsrechten toestaat (c.q. zich daar veel gouds voor doet betalen). ... In 1355 kocht Enkhuizen van Albrecht stadsrechten. De drie dorpen Oostdorp, Enkhuizen en Oommerskarspel werden verenigd tot Enkhuizen. Als tegenprestatie moest de nieuwbakken stad- jaarlijks onder

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 7

Over Vlissingen verscheen de lijvige studie Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten. Maar hoe ziet de toekomst van de stad eruit? Niemand die dat natuurlijk precies weet, maar

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 24

2015 is een bijzonder jaar geweest voor Vlissingen. Op 2 april is gevierd dat de stad 700 jaar stadsrechten heeft, maar het hele jaar door zijn er evenementen georganiseerd in het kader van ... 2 Overhandiging eerste exemplaar Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten van Peter van Druenen 4 Sloeproeiwedstrijd Boulevard-race

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 6

Het is een opvallend gegeven dat Tholen al een vesting heeft vóór het in 1366 stadsrechten krijgt. Een jaar eerder namelijk neemt Jan van Blois, Heer van Tholen, het initiatief om het dorp te

| de Wete | pagina 55

Woensdag 23 maart 2016 Peter van Druenen over de geschiedenis van Vlissingen In het voorjaar van 2015 verscheen bij de viering van 700 jaar stadsrechten het boek Vissers, Kapers, Arbeiders van Peter ... Toen Vlissingen stadsrechten verkreeg, in 1315, woonden er maar zo'n honderd mensen. Zij hadden negen hectare tot hun beschikking en dat was goed te doen. In 1443 was de bevolking gegroeid tot 500

| Nehalennia | pagina 7

stadsrechten. In 1489 is een begin gemaakt met de omwalling van de stad. Vlak voor het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog kwam in 1548 het Keizersbolwerk tot stand. De naam refereert aan keizer Karei V

| de Wete | pagina 54

Vlissingen, stad van havens Op woensdagavond 23 maart 2015 hield Peter van Druenen een lezing over de vroegste geschiedenis van Vlissingen. Ter gelegenheid van 700 jaar stadsrechten pu bliceerde hij ... te leggen, een aanzienlijke investering die met belasting- en tolheffing zou moeten worden terugverdiend. En er werd haast mee gemaakt: in 1315 kreeg Vlissingen stadsrechten. Vanaf die tijd heeft de

| Nehalennia | pagina 32

uitgevoerde aflevering is gemaakt ter gelegenheid van het feit dat Goedereede 700 jaar geleden stadsrechten kreeg van de heer van Voorne. Deze regio (Westvoorne) werd toen nog gewoon tot Zeeland gerekend, maar

| Nehalennia | pagina 48

uitgangspunt hadden zij werkelijke gebeurtenissen gekozen uit de geschiedenis van Goedereede, zoals het toekennen van de stadsrechten in 1312, een bezoek van pastoor Adrianus, later de enige Nederlandse paus

| Stad en lande | pagina 31

In 2017 viert Middelburg 800 jaar stadsrechten. Het oudste overgeleverde stadsrecht dateert uit 1217. De Gemeente Middelburg en vele anderen organiseren in het jubileumjaar 2017 tal van activiteiten

| de Wete | pagina 39

Stadswandeling Middelburg Middelburg viert dit jaar dat het achthon derd jaar geleden stadsrechten kreeg en daarom had de Activiteitencommissie van de Heemkundige Kring Walcheren er op 5 juli een

| de Wete | pagina 4

en Westkapelle. Aan Domburg en Westka pelle zijn in de middeleeuwen weliswaar stadsrechten verleend maar ze kregen nooit stedelijke trekken, zoals muren en poorten. Hun oude status kon wél worden

| Varia Zeelandiae | pagina 2

bewestenscheldeHij schenkt Kortgene stadsrechten en om dit niet al te duur te kun nen realiseren, laat hij in de omgeving een steenoven bouwen, iets dat zeer gebruikelijk is in die tijd en nog vele eeuwen daarna

| Varia Zeelandiae | pagina 4

De sleutel nu is weer afkomstig uit het wapen van Axel (afb. 7) Tot 1584 'was Terneuzen lil. gedeeltelijk onderhorig aan het bestuur van genoemde 'plaats. Daarna ontving Terneuzen stadsrechten en de

| Varia Zeelandiae | pagina 28

Twisten maakte menig opstandige stad het mee, dat ze haar stadsrechten kwijtraakte die ze later deemoedig kon terugkrijgen tegen betaling van een doorgaans hoge boete* ... Fog in 1574 wordt Reimerswaal voorzien van ves ten en wallen, bit wijst er op, .dat wel een zeer hoge som is betaald voor de stadsrechten. Immers, het merendeel van de- oudere steden is nooit bewatd

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 13

stadsrecht van Middelburg.18 Die suggestie blijkt onjuist. Het stadsrecht van Brouwershaven geeft echter wel inhoudelijke overeenkomsten te zien met de stadsrechten van drie andere stadjes, namelijk ... Wanneer van verschillende steden stadsrechten bekend zijn die sterk met elkaar overeenkomen, wordt wel gesproken van een stadsrechtfamilie. Zo vormen bijvoorbeeld de stadsrechten van een aantal

| Den Spiegel | pagina 14

scheepsvrachten per jaar verwerkte dan Middelburg, had men weinig moeite. Het dorp had, ondanks herhaaldelijke verzoe ken, nooit stadsrechten gekregen en viel onder het rechtsgebied van Middelburg. Daarnaast hadden

| de Wete | pagina 65

Woensdag 5 juli 2017 Stadswandeling Middelburg Middelburg viert dit jaar dat zij achthonderd jaar geleden stadsrechten kreeg van graaf Willem I van Holland en gravin Johanna van Vlaanderen. De stad

| Stad en lande | pagina 17

Een fraai tegeltje uit de tijd dat Zierikzee ook nog maar net stadsrechten had, laat zien dat de moslims een oude en rijke cultuur hebben, bij velen onbekend (Rijksmuseum, nr. BK-1992-35)

| Archief | pagina 130

stadsrechten verleend.14 De stad groei de uit tot een belangrijke internationale handelsplaats in de vijftiende eeuw, er werd handel gedreven met Engeland, Schotland, de Oostzeelanden en Scandinavië.15 Het eind

| Varia Zeelandiae | pagina 26

toen bestondMaar de plaats moet in die tijd stads rechten hebben gekregen, want Biervliet vanuit Oostburg uit gesticht had in 1183 stadsrechten, dus moesten Oostburg en Aardenburg ze reeds hebben

| Consent | pagina 17

museum. Een modern opgezet museumaantrekkelijk vorm gegeven. Verteld wordt over het veelbewogen bestaan van de stad Arne muiden en haar inwoners. Over handelover stadsrechten over de klokover rampen, over

| Consent | pagina 7

In 1574 ontving Arnemuiden stadsrechten. Sinds mensenheugenis is de stad met de zee verbonden geweest. Toen de Heeren Schepenen der Stad Arnemijen in 1786 de werf van Steven Bouman aan Jacobus

| Nehalennia | pagina 3

zich, nadat ze stadsrechten kregen, mochten verdedigen met een aardenwal en een gracht. Over die gracht lagen houten (ophaal)bruggen. Na een belegering werd de wal vaak vervangen door een hoge stenen ... Hulst, in het huidige Zeeuws-Vlaanderen, hoorde tot in de zestiende eeuw bij Vlaanderen. De nederzetting kreeg vroeg, al in de twaalfde eeuw, stadsrechten. De stad werd een marktplaats, een

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 14

die voorkomt in de stadsrechten van Goedereede. Brouwershaven en Brielle. Mogelijk gaat het hier om een bepaling die in het stadsrecht van Goedereede uit 1312 in zijn oudste vorm bewaard is gebleven ... Het bovenstaande voorbeeld suggereert dat de stadsrechten van Brouwershaven en Brielle werden gebaseerd op dat van Goedereede. Die conclusie mag echter niet zomaar worden getrokken, want er moet

| Archief | pagina 52

burg waarin hij de stad van de nieuwe toestand op de hoogte stelt75. Ongetwijfeld zal kort voor 1187 in Aardenburg hetzelfde zijn gebeurd: een verlening van stadsrechten zonder uitvaardiging van een ... Interessant is een vergelijking tussen het Aardenburgse - dus Vlaamse - stads recht en de Middelburgse en andere Zeeuwse stadsrechten uit de late twaalfde en vroege dertiende eeuw voor wat betreft de

| Stad en lande | pagina 14

DE STADSRECHTEN VAN ZIERIKZEE ... Zoals de titel aangeeft heeft dr. Kruisheer zijn onder zoek gericht op de oudste stadsrechten, nl. van Middel burg, Westkapelle, Domburg en Zierikzee. De stadsrechten van Vlissingen en Reimerswaal

| Varia Zeelandiae | pagina 25

Het is niet bekend, wanneer Oostburg en Aardenburg stadsrechten hebben gekregen, zoals dat ook niet be kend is van andere Vlaamse steden. In 1177 wordt er gewag gemaakt van een 'opidium' (cf