Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

277 resultaten gevonden

| Zeeuws Erfgoed | pagina 10

600 jaar stadsrechten ... het 600 jaar stadsrechten heeft. In de negende eeuw ontstond de nederzetting aan de Korte Gos, de kreek waaraan Goes zijn naam ontleent. In juli 1405 - Goes had toen al een aantal privileges - verleende

| Zeeuws Erfgoed | pagina 11

In 2017 viert Middelburg het feit dat de stad (volgens de oudst bekende bronnen) 800 jaar geleden stadsrechten kreeg. In dit kader biedt de gemeente Middelburg personen en organisaties een podium om ... Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 7

Over Vlissingen verscheen de lijvige studie Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten. Maar hoe ziet de toekomst van de stad eruit? Niemand die dat natuurlijk precies weet, maar

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 24

2015 is een bijzonder jaar geweest voor Vlissingen. Op 2 april is gevierd dat de stad 700 jaar stadsrechten heeft, maar het hele jaar door zijn er evenementen georganiseerd in het kader van ... 2 Overhandiging eerste exemplaar Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten van Peter van Druenen 4 Sloeproeiwedstrijd Boulevard-race

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 6

Het is een opvallend gegeven dat Tholen al een vesting heeft vóór het in 1366 stadsrechten krijgt. Een jaar eerder namelijk neemt Jan van Blois, Heer van Tholen, het initiatief om het dorp te

| de Wete | pagina 55

Woensdag 23 maart 2016 Peter van Druenen over de geschiedenis van Vlissingen In het voorjaar van 2015 verscheen bij de viering van 700 jaar stadsrechten het boek Vissers, Kapers, Arbeiders van Peter ... Toen Vlissingen stadsrechten verkreeg, in 1315, woonden er maar zo'n honderd mensen. Zij hadden negen hectare tot hun beschikking en dat was goed te doen. In 1443 was de bevolking gegroeid tot 500

| Nehalennia | pagina 7

stadsrechten. In 1489 is een begin gemaakt met de omwalling van de stad. Vlak voor het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog kwam in 1548 het Keizersbolwerk tot stand. De naam refereert aan keizer Karei V

| de Wete | pagina 54

Vlissingen, stad van havens Op woensdagavond 23 maart 2015 hield Peter van Druenen een lezing over de vroegste geschiedenis van Vlissingen. Ter gelegenheid van 700 jaar stadsrechten pu bliceerde hij ... te leggen, een aanzienlijke investering die met belasting- en tolheffing zou moeten worden terugverdiend. En er werd haast mee gemaakt: in 1315 kreeg Vlissingen stadsrechten. Vanaf die tijd heeft de

| Nehalennia | pagina 32

uitgevoerde aflevering is gemaakt ter gelegenheid van het feit dat Goedereede 700 jaar geleden stadsrechten kreeg van de heer van Voorne. Deze regio (Westvoorne) werd toen nog gewoon tot Zeeland gerekend, maar

| Nehalennia | pagina 48

uitgangspunt hadden zij werkelijke gebeurtenissen gekozen uit de geschiedenis van Goedereede, zoals het toekennen van de stadsrechten in 1312, een bezoek van pastoor Adrianus, later de enige Nederlandse paus

| de Wete | pagina 39

Stadswandeling Middelburg Middelburg viert dit jaar dat het achthon derd jaar geleden stadsrechten kreeg en daarom had de Activiteitencommissie van de Heemkundige Kring Walcheren er op 5 juli een

| de Wete | pagina 4

en Westkapelle. Aan Domburg en Westka pelle zijn in de middeleeuwen weliswaar stadsrechten verleend maar ze kregen nooit stedelijke trekken, zoals muren en poorten. Hun oude status kon wél worden

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 13

stadsrecht van Middelburg.18 Die suggestie blijkt onjuist. Het stadsrecht van Brouwershaven geeft echter wel inhoudelijke overeenkomsten te zien met de stadsrechten van drie andere stadjes, namelijk ... Wanneer van verschillende steden stadsrechten bekend zijn die sterk met elkaar overeenkomen, wordt wel gesproken van een stadsrechtfamilie. Zo vormen bijvoorbeeld de stadsrechten van een aantal

| Den Spiegel | pagina 14

scheepsvrachten per jaar verwerkte dan Middelburg, had men weinig moeite. Het dorp had, ondanks herhaaldelijke verzoe ken, nooit stadsrechten gekregen en viel onder het rechtsgebied van Middelburg. Daarnaast hadden

| de Wete | pagina 65

Woensdag 5 juli 2017 Stadswandeling Middelburg Middelburg viert dit jaar dat zij achthonderd jaar geleden stadsrechten kreeg van graaf Willem I van Holland en gravin Johanna van Vlaanderen. De stad

| Archief | pagina 130

stadsrechten verleend.14 De stad groei de uit tot een belangrijke internationale handelsplaats in de vijftiende eeuw, er werd handel gedreven met Engeland, Schotland, de Oostzeelanden en Scandinavië.15 Het eind

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 14

die voorkomt in de stadsrechten van Goedereede. Brouwershaven en Brielle. Mogelijk gaat het hier om een bepaling die in het stadsrecht van Goedereede uit 1312 in zijn oudste vorm bewaard is gebleven ... Het bovenstaande voorbeeld suggereert dat de stadsrechten van Brouwershaven en Brielle werden gebaseerd op dat van Goedereede. Die conclusie mag echter niet zomaar worden getrokken, want er moet

| Archief | pagina 52

burg waarin hij de stad van de nieuwe toestand op de hoogte stelt75. Ongetwijfeld zal kort voor 1187 in Aardenburg hetzelfde zijn gebeurd: een verlening van stadsrechten zonder uitvaardiging van een ... Interessant is een vergelijking tussen het Aardenburgse - dus Vlaamse - stads recht en de Middelburgse en andere Zeeuwse stadsrechten uit de late twaalfde en vroege dertiende eeuw voor wat betreft de

| Stad en lande | pagina 14

DE STADSRECHTEN VAN ZIERIKZEE ... Zoals de titel aangeeft heeft dr. Kruisheer zijn onder zoek gericht op de oudste stadsrechten, nl. van Middel burg, Westkapelle, Domburg en Zierikzee. De stadsrechten van Vlissingen en Reimerswaal

| de Wete | pagina 4

- verleende stadsrechten. Ze konden hierdoor naar eigen recht leven en zichzelf besturen, maar bleven deel uit maken van Zeeland, dat in de Middeleeuwen een toenemende zelfstandigheid genoot binnen het gebied ... -steden ontstond. Voor de Zeeuwse steden buiten Zeeuwsch-Vlaanderen was Middelburg de moederstad. Ik merk op dat de oudste stadsrechten neerkwamen op vastlegging van in de plaats reeds geldend ongeschreven

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 1

WestkapeUe is dit jaar zevenhonderdvijftig jaar in het bezit van stadsrechten. Dat feit wii men niet zonder meer voorbij /aten gaan en enig reliëf geven op 29 septem ber aanstaande ... . Zevenhonderdvijftig jaar stadsrechten: zo'n gebeuren noodt tot terugkijken, zeker in een plaats met een zo markant verleden als Westkappel. De redactie voelde er meer voor een stukje recente geschiedenis over

| Zeeuws Erfgoed | pagina 7

kleinzoon Jan II van Blois verleende Tholen op 7 december 1366 stadsrechten. De zoutziederij en de visserij brachten de stad vervolgens voorspoed. De vijftiende-eeuwse Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk en het ... wallen en vesten als van de historische stadskern. De activiteiten rondom 650 jaar stadsrechten voor Tholen vormen dan ook een goede aanleiding om dit zelf te gaan ervaren.

| Archief | pagina 53

Zowel in de Middelburgse stadsrechten als in deel II van de Consuetudines wordt de objectieve teneur ten aanzien van de graaf gebruikt70. Dat betekent dat bij het opstellen van deze tekst vanuit de ... Een en ander wijst er daarom op dat het Aardenburgse stadsrecht, voorname lijk onder Aardenburgse stimulansen, als volgt zijn vorm gevonden moet hebben. Vóór de verlening van stadsrechten door graaf

| Archief | pagina 34

De problematiek rond de stadsrechten van Aardenburg heeft al vroeg de aan dacht van de geschiedwetenschap getrokken. In de vorige eeuw hielden de rechtshistorici Warnkönig en Gilliodts van Severen en ... genoemd moeten worden6. Na de dood van de laatste ver flauwde de aandacht voor de geschiedenis van Aardenburg en haar stadsrechten. Dit had tot gevolg dat het onderwerp ruim driekwart eeuw bleef liggen

| de Wete | pagina 6

Deze plaats kreeg in 1315 beperkte stadsrechten, en pas in 1477 volledige. Toen kreeg de stad n.l. de hoge jurisdictie, d.w.z. de bevoegdheid om ook halsmisdrijven te berechten. ... Het is niet bekend wanneer Veere stadsrechten kreeg, maar het was in 1355 in elk geval al een stad. In 1348 werd Veere als zelfstandige parochie afgescheiden van de parochie Zanddijk, en men

| Stad en lande | pagina 15

Helaas zijn de bestudeerde oorkonden in originele vorm niet meer voorhanden. De stadsrechten van Domburg en dat van Middelburg van 1254 zijn verloren gegaan in 1940 bij het bombardement van de ... Kruisheer heeft nauwkeurig de tekstuele relaties van de stadsrechten in hun nederlandse en latijnse vorm vergele ken. Aan de hand daarvan kon hij het ontstaan en de ont wikkeling van de oorkonden en

| Nehalennia | pagina 33

Na zijn dood in 1470 verwierf zijn zuster Alienora de heerlijkheid.Aan het eind van haar leven zal zij de plaats stadsrechten hebben verleend. ... Hiervan is geen oorkonde bekend.Ook over de aard van de stadsrechten tasten we in het duister.

| Nehalennia | pagina 57

Ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat 500 jaar geleden tussen 24 februari en 9 juni 1485 Sint-Maartensdijk stadsrechten verkreeg,is door de Gemeente-jarchivaris van Tholen in opdracht ... Haestinge zoals Sint-Maartensdijk oorspronkelijk werd genoemd,vrijdom van tol gaf voor hun schepen. Uitvoerig beschrijft Zuurdeeg het ontstaan van het grondgebied,de naamsafleiding,de stadsrechten

| Stad en lande | pagina 30

verkrijging van stadsrechten van Willem I, graaf van Holland (1217 of 1219-1229) ... herziening van de stadsrechten door Willem II, Rooms-koning en graaf van Holland en Zeeland (11 maart 1248)

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

. Waarom het toen niet doorgegaan is is een verhaal apart, dat wellicht nog eens ter sprake komt. Pas in 1574 verleende prins Willem van Oranje-Nassau als stadhouder van Zeeland aan Arnemuiden stadsrechten. ... in 1294 vrijwel al het ambacht in Vlissingen. In 1308 wordt het grafelijk bezit aldaar verder uitge breid. In 1315 krijgt Vlissingen stadsrechten, zij het in beperkte mate. Pas in 1477 krijgt de

| Nehalennia | pagina 31

Reeds 1100 wordt Middelburg als markt- en stapelplaats genoemd. In 1217 werden stadsrechten verleend. De cmvang van de stad- de burcht- was toen echter nog maar zeer beperkt (een gebied met een ... In 1254 werden de stadsrechten uitgebreid. Behalve enkele kleinere uitbreidingen in de 14e eeuw is hiermede de middeleeuwse stadsgrootte gegeven. In de 16e eeuw wordt de stad nog enkele malen

| Archief | pagina 138

-Friesland stadsrechten verkreeg en daardoor de baljuwschappen vanzelf verdwenen 403). ... boeten opgelegd en bijna alle stadsrechten vervielen 405). In de politiek, die de hertog in de hierop- volgende jaren voerde, was geen vaste lijn te bespeuren 406). Pas in 1456 kwam er een verzoening met

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 15

Wanneer wordt uitgesloten dat de overeenkomsten in volgorde tussen Brouwershaven en Brielle toeval zijn, dan moeten de stadsrechten van die plaat sen noodzakelijkerwijs direct met elkaar in verband ... stadsrechten - ook wanneer we van het stadsrecht van Brouwershaven slechts het oudste gedeelte in ogenschouw nemen - een nogal beperkte omvang heeft. Dat is opmerkelijk, want de Brielse samenleving van 1330 zal