Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

210 resultaten gevonden

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 1

WestkapeUe is dit jaar zevenhonderdvijftig jaar in het bezit van stadsrechten. Dat feit wii men niet zonder meer voorbij /aten gaan en enig reliëf geven op 29 septem ber aanstaande ... . Zevenhonderdvijftig jaar stadsrechten: zo'n gebeuren noodt tot terugkijken, zeker in een plaats met een zo markant verleden als Westkappel. De redactie voelde er meer voor een stukje recente geschiedenis over

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 2

te bedrijven. Deze akti- viteiten zullen er zeker toe hebben bijgedragen dat de plaats in 1248 stadsrechten ontving, slechts enkele tientallen jaren later dan de Walcherse steden Middelburg, Domburg en

| Stad en lande | pagina 4

Aan de rechteroever lag Pamele dat tot het hertogdom Brabant behoorde, In 1189 onder Philips van de Elzas kreeg Oudenaarde zijn stadsrechten. Tot grote bloei kv/am het door de opkomst van de

| de Wete | pagina 4

oorkonde is aan de stad in 1217 stadsrechten verleend. In de loop der eeuwen groeide de stad tot een bekende handelshaven. Het scherpe beleg van de stad in de jaren 1572 - 1574 gaf, mede door het vertrek van

| de Wete | pagina 4

- verleende stadsrechten. Ze konden hierdoor naar eigen recht leven en zichzelf besturen, maar bleven deel uit maken van Zeeland, dat in de Middeleeuwen een toenemende zelfstandigheid genoot binnen het gebied ... -steden ontstond. Voor de Zeeuwse steden buiten Zeeuwsch-Vlaanderen was Middelburg de moederstad. Ik merk op dat de oudste stadsrechten neerkwamen op vastlegging van in de plaats reeds geldend ongeschreven

| Stad en lande | pagina 4

stadsrechten. Lange tijd bleef er rivaliteit bestaan tussen de beide voormalige dorpen, zodat beide kernen in de vijftiende eeuw een grote, gotische hallenkerk lieten bouwen: De Gommaruskerk en de

| Zeeuws Landschap | pagina 4

Brugge. Vanaf de 11de eeuw werd de stad meegesleept in de snelle groei van de Vlaamse handel en nij verheid en werd steeds welvarender. Aan het eind van de 12e eeuw kreeg Aardenburg stadsrechten en werden

| Den Spiegel | pagina 4

Voor u alweer de laatste Den Spiegel van 2015, het jaar waarin we vieren dat Vlissingen 700 jaar geleden stadsrechten kreeg. Het jaar is nog niet voorbij, maar we kunnen wel al terugkijken op enkele

| Nehalennia | pagina 5

van decennia niet makkelijk in een jaartal weer te geven.Gewoonlijk wordt bij een plaats dan ook het verle nen van stadsrechten herdacht.Het is echter niet bekend dat Scherpenisse een dergelijk

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 5

, waardoor die weerbe- stendiger is dan gewoon cement. Later mocht daring niet meer worden gewonnen omdat het de stromin gen in de haven veranderde. Veere verwierf in 1348 stadsrechten, waardoor het bouwen van

| de Wete | pagina 6

Bij het Privilege van 2 april 1315 kreeg Vlissingen van graaf Willem III beperk te stadsrechten. Aan de weg van de IJzeren brug bouwde men aan de Westzijde van de haven, ongeveer op de plaats van het

| de Wete | pagina 6

Deze plaats kreeg in 1315 beperkte stadsrechten, en pas in 1477 volledige. Toen kreeg de stad n.l. de hoge jurisdictie, d.w.z. de bevoegdheid om ook halsmisdrijven te berechten. ... Het is niet bekend wanneer Veere stadsrechten kreeg, maar het was in 1355 in elk geval al een stad. In 1348 werd Veere als zelfstandige parochie afgescheiden van de parochie Zanddijk, en men

| Den Spiegel | pagina 6

Sluis, dat in de eerste halve eeuw van haar bestaan Lammingsvliet heette, had in 1290 stadsrechten gekregen en was daarmee een van de laatste Vlaamse steden die dit recht verwierven. Dat had alles te

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 6

Het is een opvallend gegeven dat Tholen al een vesting heeft vóór het in 1366 stadsrechten krijgt. Een jaar eerder namelijk neemt Jan van Blois, Heer van Tholen, het initiatief om het dorp te

| Ballustrada | pagina 7

'binnenlandse' verkeer moet wel als juist be oordeeld worden. Zo hadden Hulst, Axel en Biervliet, die in resp. 1180, 1183 en 1183 stadsrechten verkregen, een scheepvaartverbinding via de Honte. Als we de

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 7

stadsrechten bezat. Met de wallen die in 1590 voltooid werden, kreeg Brouwershaven ook het uiterlijk van een stad. De benaming smalstad houdt in dat Brouwershaven geen zetel had in de Zeeuwse Staten. De

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 7

Over Vlissingen verscheen de lijvige studie Vissers, Kapers, Arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten. Maar hoe ziet de toekomst van de stad eruit? Niemand die dat natuurlijk precies weet, maar

| de Wete | pagina 8

eeuwse schilderijen hadden veel belangstelling. Ook lagen een heel oud poortersboek en de akte tot verlening van stadsrechten uit 1574 ter bezichtiging. We hebben die morgen veel gehoord, veel gezien en

| Nehalennia | pagina 8

Dit jaar is het 750 jaar geleden, dat St. Anna ter Muiden stadsrechten kreeg. Reden genoeg om daar via een uitgebreid evenementenprogramma aan dacht aan te besteden. Onderdelen daarvan zijn inmiddels

| Nehalennia | pagina 8

als groep onderzocht. Dit in tegenstelling tot de oudste stadsrechten van de steden in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Net als bij verlening van stadrechten is de kans

| Stad en lande | pagina 8

In 1229 kreeg de stad stadsrechten en een eerste stenen stadsmuur. Dit was het begin van grote fortificaties, die regelmatig vernieuwd en uitge breid werden. Zo groeide Maastricht in vijf eeu wen

| Zeeland | pagina 10

Het ontstaan van de Zeeuwse stadsrechten is beschreven in J. Kruisheer, 'Het ontstaan van de oudste Zeeuwse stadsrechtoorkonden', in: Ad fontes; Opstellen aangeboden aan prof. dr. C. van de Kieft ter

| de Wete | pagina 10

van de Sankt Clemenskirche op die de kleine stad in het Nettetal domineert. Reeds in 1205 werd van deze plaats, die later stadsrechten verwierf, melding gemaakt. Eeuwenlang behoorde deze omgeving tot

| de Wete | pagina 10

dit zegel willen aangeven dat hun woon plaats stedelijke trekken had of preten deerde te hebben. In 1223 kreeg Westka pelle stadsrechten. Uit 1276 is de tekst van een oorkonde van graaf Floris V bekend

| Den Spiegel | pagina 10

beperkte stadsrechten kreeg, op een bankje was gaan zitten tegenover Sectie E no. 2737a en daar nooit meer was weggegaan, dan had ik zonder op te staan de hele geschiedenis van Vlissingen kunnen meemaken

| Den Spiegel | pagina 10

Vlissingen 700 jaar in uw aandacht te houden, wij zen we u op het boek dat in april 2015 zal verschijnen. Vissers, kapers, arbeiders. Vlissingen 700jaar stadsrechten door Peter van Druenen. Een uitgave van

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 11

stadsrechten ver kreeg. ... Domburg. In 1223 zal graaf Floris IV ook in Domburg wel ambacht bezeten hebben. In dat jaar kreeg ook deze plaats stadsrechten. In 1276 verkoopt zijn kleinzoon Floris V een deel van het ambacht met

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 11

Hulst en Axel kregen reeds in 1180 en 1182 stadsrechten. Dit is bij het begin van de bekende bedijkingen in Axeler- en Hulster Ambacht. Het gebied moet toen toch ook al een bepaalde ontwikkeling ... hebben gekend, anders geeft men de hoofdplaatsen van zo'n gebied toch geen stadsrechten.

| Zeeuws Tijdschrift | pagina 12

. Waarom het toen niet doorgegaan is is een verhaal apart, dat wellicht nog eens ter sprake komt. Pas in 1574 verleende prins Willem van Oranje-Nassau als stadhouder van Zeeland aan Arnemuiden stadsrechten. ... in 1294 vrijwel al het ambacht in Vlissingen. In 1308 wordt het grafelijk bezit aldaar verder uitge breid. In 1315 krijgt Vlissingen stadsrechten, zij het in beperkte mate. Pas in 1477 krijgt de

| Archief | pagina 12

Reimerswaal had in 1374 stadsrechten gekregen van hertog Albrecht van Bei eren, ruwaard (regent) van Henegouwen, Holland en Zeeland7. Hiermee had het stadsbestuur het recht om zelf de rechtspraak en