Tijdschriftenbank Zeeland

HomeSearch

210 resultaten gevonden

| Archief | pagina 310

De Nieuwe Mude, aan den linker oever van het Zwin tegenover Sluis gelegen werd zoo geheeten in tegenstelling met het Oude Mudehet tegenwoordige Sint-Anna-ter-Muiden dat reeds in 1241 stadsrechten

| Archief | pagina 600

privi legiën ontving, hetgeen zoowat een voorspelling moest betee- kenen, dat het later stadsrechten van hooger hand zou ontvan gen. Laat ons alvorens hieromtrent onze meening uit te spreken, nagaan wat

| Archief | pagina 62

buurtschap ontstaan, en ook later nooit met stadsrechten begiftigd x) (al noemt Boxhorn I, 381 't een der 3 steden op Zuidbeveland) was slechts een beperkt deel van 't heele gebied in kwestie, aanvankelijk uit

| Archief | pagina 151

Bergen aan de Striene Steenbergen) en die van Mons Geertruiden- berg). Waar we weten, dat Geertruidenberg reeds in 1213 van graaf Willem I stadsrechten kreeg, Steenbergen, zooals nog kortelings overtuigend

| Archief | pagina 138

-Friesland stadsrechten verkreeg en daardoor de baljuwschappen vanzelf verdwenen 403). ... boeten opgelegd en bijna alle stadsrechten vervielen 405). In de politiek, die de hertog in de hierop- volgende jaren voerde, was geen vaste lijn te bespeuren 406). Pas in 1456 kwam er een verzoening met

| Archief | pagina 34

De problematiek rond de stadsrechten van Aardenburg heeft al vroeg de aan dacht van de geschiedwetenschap getrokken. In de vorige eeuw hielden de rechtshistorici Warnkönig en Gilliodts van Severen en ... genoemd moeten worden6. Na de dood van de laatste ver flauwde de aandacht voor de geschiedenis van Aardenburg en haar stadsrechten. Dit had tot gevolg dat het onderwerp ruim driekwart eeuw bleef liggen

| Archief | pagina 48

57. Van deze zeven stadsrechten is geen enkel in origineel bewaard gebleven. Wel zijn van de Brugse en de Gentse keur afschriften en van het leperse recht een vertaling in het Middelfrans bewaard

| Archief | pagina 50

gelijkenis vertoont met de stadsrechten uit deze tijd. Uit de twee passages in de Grote Brief van 1187 mag daarom worden afgeleid dat Aar denburg kort voor 1187 - het recht was in 1187 nog nieuw - een nieuw

| Archief | pagina 51

zeker niet bestaan. Van Caenegem en Milis hebben in hun studie over de nieuwe Vlaamse stadsrechten van graaf Filips van de Elzas aangetoond dat het stuk dat eeuwenlang aangezien is voor de stads keur van

| Archief | pagina 52

burg waarin hij de stad van de nieuwe toestand op de hoogte stelt75. Ongetwijfeld zal kort voor 1187 in Aardenburg hetzelfde zijn gebeurd: een verlening van stadsrechten zonder uitvaardiging van een ... Interessant is een vergelijking tussen het Aardenburgse - dus Vlaamse - stads recht en de Middelburgse en andere Zeeuwse stadsrechten uit de late twaalfde en vroege dertiende eeuw voor wat betreft de

| Archief | pagina 53

Zowel in de Middelburgse stadsrechten als in deel II van de Consuetudines wordt de objectieve teneur ten aanzien van de graaf gebruikt70. Dat betekent dat bij het opstellen van deze tekst vanuit de ... Een en ander wijst er daarom op dat het Aardenburgse stadsrecht, voorname lijk onder Aardenburgse stimulansen, als volgt zijn vorm gevonden moet hebben. Vóór de verlening van stadsrechten door graaf

| Archief | pagina 54

- tiende-eeuwse Middelnederlandse tekst zijn geen sporen aanwijsbaar, noch voor het Brugse, noch voor het Aardenburgse stadsrecht, in tegenstelling tot de Zeeuwse stadsrechten. Er kan in ieder geval geen ... geciteerde brief van 1127. In het verleden is deze brief namelijk nog wel eens - onder andere door Vorstennan van Oyen - be schouwd als een verlening van stadsrechten aan Aardenburg86.

| Archief | pagina 57

brief vervatte verzoeken mogen beschouwen als een verlening van stadsrechten. Wanneer we de ingewil ligde verzoeken in het licht zien van de plaatselijke domaniale situatie, kunnen we deze vraag alleen

| Archief | pagina 76

de kusten van Frankrijk en de Oost zeelanden bereikbaar. Ze verkreeg haar stadsrechten in het begin van de der tiende eeuw, vermoedelijk kort nadat ook aan Middelburg stadsrechten waren toegekend6. Het

| Archief | pagina 12

Reimerswaal had in 1374 stadsrechten gekregen van hertog Albrecht van Bei eren, ruwaard (regent) van Henegouwen, Holland en Zeeland7. Hiermee had het stadsbestuur het recht om zelf de rechtspraak en

| Archief | pagina 31

-304. In dit artikel gaat Kruisheer in op de stadsrechten van Middelburg (1217 en 1254). Westkapelle (1223), Domburg (4223), Zierikzee (1248), Vlissingen (1315) en Reimerswaal (1380). die samen als het ware ... een familie van stadsrechten vormen.

| Archief | pagina 61

Hoe helder deze onderscheidende factoren ook zijn, zij zijn niet voldoende voor sociaal-economisch historici. Stadsrechten en verdedigingswerken zeggen weinig over de sociaal-economische betekenis

| Ballustrada | pagina 7

'binnenlandse' verkeer moet wel als juist be oordeeld worden. Zo hadden Hulst, Axel en Biervliet, die in resp. 1180, 1183 en 1183 stadsrechten verkregen, een scheepvaartverbinding via de Honte. Als we de

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 13

stadsrecht van Middelburg.18 Die suggestie blijkt onjuist. Het stadsrecht van Brouwershaven geeft echter wel inhoudelijke overeenkomsten te zien met de stadsrechten van drie andere stadjes, namelijk ... Wanneer van verschillende steden stadsrechten bekend zijn die sterk met elkaar overeenkomen, wordt wel gesproken van een stadsrechtfamilie. Zo vormen bijvoorbeeld de stadsrechten van een aantal

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 14

die voorkomt in de stadsrechten van Goedereede. Brouwershaven en Brielle. Mogelijk gaat het hier om een bepaling die in het stadsrecht van Goedereede uit 1312 in zijn oudste vorm bewaard is gebleven ... Het bovenstaande voorbeeld suggereert dat de stadsrechten van Brouwershaven en Brielle werden gebaseerd op dat van Goedereede. Die conclusie mag echter niet zomaar worden getrokken, want er moet

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 15

Wanneer wordt uitgesloten dat de overeenkomsten in volgorde tussen Brouwershaven en Brielle toeval zijn, dan moeten de stadsrechten van die plaat sen noodzakelijkerwijs direct met elkaar in verband ... stadsrechten - ook wanneer we van het stadsrecht van Brouwershaven slechts het oudste gedeelte in ogenschouw nemen - een nogal beperkte omvang heeft. Dat is opmerkelijk, want de Brielse samenleving van 1330 zal

| Kroniek van het Land van de Zeemeermin | pagina 17

Hierboven stelden we vast dat de stadsrechten van Brielle en Brouwershaven tot elkaar in een directe relatie staan. Voor een antwoord op de vraag of het stads recht van Brouwershaven werd beïnvloed ... voorboden. Hoe de stadsrechtoorkonde van Goedereede met haar afwijken de structuur zich precies verhoudt tot de stadsrechten van Brielle en Brouwers haven is vooralsnog onduidelijk, zodat er in principe drie

| Zeeuws Landschap | pagina 4

Brugge. Vanaf de 11de eeuw werd de stad meegesleept in de snelle groei van de Vlaamse handel en nij verheid en werd steeds welvarender. Aan het eind van de 12e eeuw kreeg Aardenburg stadsrechten en werden

| Nehalennia | pagina 31

Reeds 1100 wordt Middelburg als markt- en stapelplaats genoemd. In 1217 werden stadsrechten verleend. De cmvang van de stad- de burcht- was toen echter nog maar zeer beperkt (een gebied met een ... In 1254 werden de stadsrechten uitgebreid. Behalve enkele kleinere uitbreidingen in de 14e eeuw is hiermede de middeleeuwse stadsgrootte gegeven. In de 16e eeuw wordt de stad nog enkele malen

| Nehalennia | pagina 5

van decennia niet makkelijk in een jaartal weer te geven.Gewoonlijk wordt bij een plaats dan ook het verle nen van stadsrechten herdacht.Het is echter niet bekend dat Scherpenisse een dergelijk