Heemkundig r ©rndje Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen E GESCHIEDBEOEFENING ARCHEOLOGIE jES C H IE D B E O E F E N I N G MONUMENTENWACHT onumentenzorgmusea reektalen Ontstaan De Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen werd op 17 juli 1961 opgericht op initiatief van twee hoofden van een rooms-katholieke lagere school, J. Ch. Cornelis uit IJzendijke en C.J.A. Bukkens uit Sluis, en een oudheidkundige, J. van Hinte uit Sint-Kruis. Het doel van de initiatiefnemers was belangstelling wekken voor heden en verleden van de eigen streek door middel van lezingen en studiebijeenkomsten. Voorts wilden zij merkwaardige gegevens over archeologie historie, folklore en taal op schrift stellen. Na de oprichting werden conceptstatuten en een concept van een huishoudelijk reglement opgemaakt. De definitieve ontwerpen werden samengesteld aan de hand van modellen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. In de algemene leden vergadering van 22 april 1963 werden deze, na enkele wijzigingen, met algemene stemmen vastgesteld. Omdat het bestuur volledige rechtspersoonlijkheid van de vereniging nastreefde, werden in 1977 nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld. De statuten werden opgenomen in een notariële akte, verleden op 3 november 1977. De vereniging kreeg de naam Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, met als vestigingsplaats Oostburg. Als oprichtings datum werd 17 juli 1961 aangehouden. Doel Het doel van de vereniging is de bevordering van de kennis van West-Zeeuws-Vlaanderen en de bestudering van de levensomstandigheden, gebruiken en gewoonten van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen en excursies, het uitgeven van publicaties en alle andere wettige en geoorloofde middelen die dienstig kunnen zijn. Werkgebied Het werkgebied is West-Zeeuws-Vlaanderen, de streek tussen Braakman en Zwin. Organisatie Het bestuur van de vereniging bestaat uit negen leden. Buiten de vele informele contacten vergadert het bestuur vier a vijf maal per jaar. De excursies worden voorbereid door een niet-officieel ingestelde reiscommissie. Verder is er een redactiecommissie, die onafhankelijk van het bestuur functioneert. Leden Het ledental groeit jaarlijks. Momenteel telt de vereniging meer dan 770 leden. Ongeveer tweederde van hen woont in het werkgebied, de anderen wonen in overig Nederland en België. Activiteiten Lezingen De Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen organiseert zes a zeven lezingen per jaar, die vrij toegankelijk zijn. Ook niet-leden zijn welkom. Excursies Verder kunnen de leden en eventuele introducés ieder jaar deelnemen aan een drietal excursies: in het voorjaar, in de zomer en in het najaar. In de lente is het reisdoel de direct aan het werkgebied grenzende omgeving. In de zomer Nederland, België, Noord-Frankrijk of Zuidoost Engeland. In de herfst is er een excursie in de eigen streek. Publicaties Ruim een half jaar na de oprichting van de vereniging werd besloten tot de uitgifte van een jaarboek. Het eer ste tweejaarlijkse jaarboek, 1961-1962, ver scheen in december 1963. J. van Hinte tekende het logo. Het is een kopie van een schildering aan het voeteneinde van een van de middeleeuwse gemetselde graven in de Sint-Baafskerk in Aardenburg. Het stelt Maria met Jezuskind in gezelschap van Jacobus van Compostella voor. Het zal duidelijk zijn dat de toenmalige opgravingen in Aardenburg grote indruk maakten op de eerste generatie bestuursleden van de Heemkundige Kring West-Zeeuws- Vlaanderen. In 1973 besloot een vrijwel geheel vernieuwd bestuur niet langer door te gaan met de uitgifte van het tweejaarlijkse jaar boek. In plaats daarvan werd gestart met het uitgeven van een nieuwe serie publicaties onder de naam Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws- VlaanderenInmiddels zij n er drieëndertig delen in deze serie verschenen. De eerste periodiek van de vereniging verscheen in 1968, acht pagi na's dik. Dit Mededelingenblad moest de communicatie met de leden bevorderen. Verder konden er ook kleinere bijdragen in gepubliceerd worden. Het bestuur hoopte tevens dat het de leden zou aanzetten tot onderzoek. Het Mededelingen-blad is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardig tijdschrift van om en nabij dertig pagina's. Het verschijnt vier maal per jaar. Tot slot De Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen beschikt over een eigen documentatieverzameling en een eigen bibliotheek. Het boekenbezit en de documentatie- verzameling bevinden zich in de archiefruimtes van de gemeente Sluis en kunnen ter plaatse tijdens kantooruren geraadpleegd worden. Informatie Wie geïnteresseerd is in het werk van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen kan contact opnemen met de secretaris, de heer A.R. Bauwens, Hanzestraat 1, 4527 GH Aardenburg, telefoon 0117-492503. Zeeuws Erfgoed 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 14