IS/lu51 ^In volle gang Miniconferentie Samen bouwen aan het museumbestel van Zeeland MUSEA ARCHEOLOGIEGESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORG. 1 MüMuin Invcntaiiwtre Projrtt In Zeeland is het Museum Inventarisatie Project (MusIP) in volle gang. Dit landelijke project, waarmee een overzicht wordt gecreëerd van alle deelcollecties die Nederlandse musea in beheer hebben, wordt door de SCEZ uitgevoerd onder lei ding van de provinciaal museumconsulent. Met MusIP krijgen we voor het eerst inzage in welke collecties zich waar bevinden, het aantal objecten per collectie, het aantal langdurige bruiklenen, de registratiegraad, de conditie, de bewaaromstandigheden, de ouderdom en de gebondenheid aan gemeente, streek, provincie of land. De gegevens over deel collecties zijn bruikbaar voor musea die op zoek zijn naar voor werpen voor een tentoonstelling en voor de beleidsvorming, voor onderzoekers die willen weten waar zich bepaalde voorwerpen bevinden, maar ook de museumbezoeker vindt het plezierig om te weten waar 'interessante' collecties te vinden zijn. Door het inzichtelijk maken waar zich welke collecties bevinden, kan MusIP een eerste stap zijn in het bevorderen van collectiemobiliteit, iets dat in het kader van het nieuwe museumbestel in Zeeland sterk wordt gestimuleerd (zie ook: wtow.scez.nl 'musea' en het rapport Musea op Koers - Zeeuws Museumbestel2005-2008 met tien aanbevelingen voor het Zeeuwse museumbestel). Van elke deelcollectie wordt aangegeven hoeveel hiervan kerncollectie is en wat kan worden aangemerkt als ondersteunende collectie. Deze tweedeling kan in een later stadium uitgewerkt worden in de vierdeling A (topstukken), B (kerncollectie), C (depot collectie), D (deelcollecties die afgestoten kunnen worden). STREEKTALEN vertegenwoordigd, waardoor onderlinge samenwerking van pas kan komen. Denk hierbij aan 'streekdrachten', 'landbouw', 'scheepvaart en visserij', 'watersnood'. Momenteel zijn elf inventarisaties afgerond. Hiervan zijn verkorte museumrapportages via www.scez.nl te raadplegen. Binnenkort zullen de gegevens van deze eerste elf Zeeuwse musea ook beschikbaar zijn op de landelijke MuslP-website www.musip.nl Via een uitgebreid zoeksysteem zijn hier de Nederlandse musea met de betreffende deelcollecties te raadplegen. Naast een tekstuele beschrijving zijn de deelcollecties geïllustreerd meteen aantal representatieve foto's. Voor Zeeland gaat het om de volgende elf al geïnventariseerde musea: - Brouws Museum, Brouwershaven - Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland, Dreischor - Watersnoodmuseum, Ouwerkerk - Museumhaven Zeeland, Zierikzee - Stadhuismuseum en Maritiem Museum, Zierikzee - Streekmuseum De Meestoof, Sint-Annaland Museum De Schotse Huizen, Veere - Spoorwegmuseum Stoomtrein Goes-Borsele, Goes - Visserijmuseum Breskens, Breskens - Schoolmuseum Schooltijd, Terneuzen - Streekmuseum Het Land van Axel, Axel Musea in het algemeen hebben beperkte kennis van elkaars collectie, ook in Zeeland. Een aantal thema's zijn in veel Zeeuwse musea Van ruim twintig andere musea worden de deelcollecties dit jaar nog geïnventariseerd door Janneke de Wit, projectmedewerker musea en MusIP van de SCEZ. De komende maanden reist Janneke door de hele provincie om bij de laatste musea de inventarisaties uit tevoeren. Op vrijdag 8 juli kwamen in de vernieuwde filmzaal van het Provinciehuis in Middelburg een groot aantal museummedewerkers, gemeentelijke beleidsmedewerkers, wethou ders cultuur van verschillende gemeenten, leden van de Zeeuwse Raad voor de Cultuur en gedeputeerde Harry van Waveren bijeen om te debatteren over de contouren van het nieuwe museumbeleid in Zeeland. Uitgangspunt hiervoor vormde het afgelopen jaar verschenen rapport M op Koers - Zeeuws Museumbestel2005-2008'. Museumconsulent Leo Adriaanse gaf de aftrap door de tien aan bevelingen uit het rapport nog eens samen te vatten en te bundelen in drie categorieën: 1. Musea in Zeeland moeten meer gaan samenwerken, hun collecties gaan uitwisselen en zich omvormen tot themamusea met een collectief marketingplan; 2. De musea in Zeeland moeten meer professionaliseren; hun bestuurlijke krachten moeten worden gebundeld in vier federatieve museumkoepels, met een gebiedsgerichte aanpak en waarin alle museale deskundigheid wordt ondergebracht en met centrale coördinatie. Hiervoor zijn tevens meer geregistreerde musea in Zeeland nodig; 3. De collecties in de Zeeuwse musea moeten zo spoedig mogelijk digitaal onsloten worden. Collecties die niet direct worden tentoongesteld in Zeeuwse musea moeten worden onder gebracht in drie centrale depotvoorzieningen. Ter illustratie van zijn betoog toonde Adriaanse een aantal voorwerpen. Hij sloot af met het tonen van een portefeuille: een lege portefeuille. Want willen de Zeeuwse musea de kwaliteitsslag kunnen maken die in de voorstellen voor een nieuw museumbestel worden genoemd, dan zal die portefeuille gevuld moeten worden. Drie partijen dienen invulling te geven aan dat museumbestel: 1. In de eerste plaats de musea zelf, die weliswaar over 'rijke' collecties beschikken, maar te weinig eigen vermogen hebben om echt te investeren in de professionalisering; 2. Vervolgens de gemeenten, die verant woordelijk zijn voor financiële bijdragen in de exploitatie van de overgrote meerderheid van de Zeeuwse musea; 3. Tot slot de provincie, die verantwoordelijk is voor financiële bijdragen van het (provinciale) Zeeuws Museum en het provinciaal museum consulentschap (SCEZ) en met name een impuls zou moeten geven door eenmalige financiering van collectieve projecten als (digitale) 'Collectieregistratie'. De aanwezige museummedewerkers op de miniconferentie konden zich goed in de aanbevelingen vinden. Wethouder Marjam te Roller van de gemeente Veere gaf vervolgens een overzicht van de totstandkoming van het Veers Museumoverleg afgelopen jaar, wat in de nabije toekomst moet leiden tot het instellen van een Veerse Museum staf. De gemeente liet hiertoe eerder dit jaar een quickscan uitvoeren onder de zes Veerse musea. Dit initiatief is een goed voorbeeld voor andere gemeenten in Zeeland om de komende maanden het museumbestel binnen de eigen gemeente 'op koers' te krijgen. Gedeputeerde Van Waveren gaf aan het provinciale rapport over het museumbestel in het najaar aan Provinciale Staten te willen aanbieden. Zeeuws Erfgoed 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 15