Onderzoek en meldingen Archeologisch spreekuur en vondstmeldingen ARCHEOLOGIE 'lSKLPÜKE Op elke eerste dinsdag middag van de maand houdt de SCEZ een archeologisch spreekuur. U kunt het spreekuur in het Provinciaal Archeo logisch Depot aan het Armeniaans Schuitvlot 1 in Middelburg bezoeken om voorwerpen te laten determineren (geldswaar de wordt niet getaxeerd), vondstmeldingen te doen, of allerlei vragen op het gebied van de Zeeuwse archeologie voor te leggen. De eerstvolgende archeo logische spreekuren vinden plaats op de dinsdagmid dagen 8 november en 6 december 2005, van 15.30 tot 16.30 uur. Het spreekuur voor oktober vervalt. Melding van archeologi sche vondsten dient te geschieden bij de SCEZ. Het materiaal wordt wan neer nodig geregistreerd en gedocumenteerd, maar blijft altijd in het bezit van de melder, tenzij deze het zelf wil afstaan. Uw melding van vondst(en) of waarneming(en) kan ook buiten het archeologisch spreekuur schriftelijk of telefonisch geschieden bij de SCEZ, postbus 49, 4330 AA Middelburg, telefoon 0118-670877, e-mail rm. van. dierendonck @scez. nl Dank voor uw medewerking! Oostmanskerke en Oost ma nskapelle, aangegeven op de Kaart van Frans van de Velde uit 1542 (foto Rijksarchief Gent). Zeeuws-Vlaanderen Oostmanskerke-Oostmanskapelle In het kader van het VNC-project 'Verdwenen cultuur landschappen in het grensgebied tussen Vlaanderen en Nederland', waarover al eerder in Zeeuws Erfgoed was te lezen, is onderzoek gedaan naar de verdronken dorpen Oostmanskerke en Oostmanskapelle. Osmundi reeds in 1150 vermeld en later benoemd als Oostmans- kerke, ging ten onder tijdens de stormvloed van 1375/76 en kan gesitueerd worden in de latere Oranjepolder. Historische bronnen melden dat het nog bruikbare bouw- materiaal in 1391 'over de dijk' werd geplaatst en dat daar een nieuwe parochie Oostmanskapelle ontstond. Deze verdronk tijdens de Sint-Elizabethsvloed van 1404 en herleefde vlak voor 1470. De inundaties van de Tachtigjarige Oorlog (1583/1585) betekenden het definitieve einde van de nederzetting. Gericht booronderzoek heeft ertoe geleid dat Oostmans- kapelle op basis van landschapselementen (middeleeuwse dijk, geulen en oude wegen) en historische bronnen precies gesitueerd kan worden: veilig achter de dijk, GESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORGMUSEASTREEKTALEN vliedberg later als stelle gebruikt. Dit is een kunstmatige hoogte in het landschap die dient als schuilplaats voor het vee bij overstroming van het omringende land. Toekomst In de nabije toekomst, wanneer de akkers weer toegankelijk zijn voor archeologisch veldonderzoek, worden nog meer verdronken dorpen onderzocht. In Noord-Beveland gaat het om Vliete en Soelekerke. In Zuid-Beveland om Oostkerke en Sint-Caterijnekerke, in Zeeuws-Vlaanderen om Oostmanskapelle. Een overzicht van de verdronken dorpen in Zeeland heeft u kunnen vinden in de Zeeuws Erfgoed-special nr. 3 uit 2002. Tevens verscheen in het najaar van 2004 over dit onderwerp de overzichtspublicatie Sluimerend in slik (Uitgeverij Den Boer/De Ruiter i.s.m. de SCEZ). Tot in het najaar zijn verschillende tentoonstellingen te bezoeken over het thema verdronken dorpen. Via de website van de SCEZ kunt u hierover verdere informatie vinden. In 2006 wordt in de omgeving van Kats een monument geplaatst voor de verdronken dorpen van Zeeland. Kaart uit 1619 waarop de oude kerktoren van Wissenkerke te zien is met daarnaast een oude kasteelberg. Zeeuws Erfgoed 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 6