Pilot historische kerken in Zeeland Restauratiebeurs 2005 ARCHEOLOGIEGESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHT MONUMENTENZORG MUSEA De instandhouding van historische kerkgebouwen vormt een steeds groter probleem. De terugloop van het aantal kerkgangers, minder inkomsten, duur onder houd en kostbare restauraties vormen een bedreiging voor het voortbestaan van deze gebouwen. Vanwege de zorg over deze bijzondere en belangwekkende categorie gebouwen heeft de Provincie Zeeland opdracht gegeven aan de SCEZ om in het kader van Toekomst voor het verleden, 10-puntenplan voor de Zeeuwse cultuurhistorie, de pilot 'historische kerken' uit te voeren. Het doel van de pilot is het in kaart brengen van de problemen ten aan zien van de instandhouding van historische kerkgebouwen in Zeeland. De pilot poogt dan ook aanbevelingen te formuleren voor instandhouding, op basis waarvan de provincie samen met andere overheden en organisaties beleid kan formuleren. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van twee casussen, de Nederlands-hervormde kerk in Hoofdplaat en de katholieke dorpskerken van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast zijn alle Zeeuwse gemeenten geënquêteerd en zijn meer dan dertig organisaties geïnterviewd die een rol spelen bij het instandhouden van historische kerken (onder andere bisdom Breda, Monumentenwacht, Rijksdienst voor de Monumentenzorg). Het onderzoek is begeleid door een projectgroep waar naast de Provincie Zeeland ook de gemeente Hulst, de Monumentenwacht Zeeland, de Vereniging Zeeuwse Gemeenten en het Monumentenhuis Brabant (vanwege een soortgelijk onderzoek in de provincie Noord-Brabant) vertegenwoordigd waren. Het bij de SCEZ ondergebrachte Steunpunt Monumentenzorg Zeeland heeft het onderzoek voor de SCEZ uitgevoerd. Tijdens de provinciale opening van de Open Monumentendag op woensdag 7 september, zal het eerste exemplaar van de pilot worden uitgereikt aan een vertegenwoordiger van de Rooms-katholieke Kerk en aan een vertegenwoordiger van de Protestantse Kerk in Nederland. Het volgende nummer van Zeeuws Erfgoed zal uitgebreid verslag doen van deze bijeenkomst en van de belangrijkste uitkomsten van de pilot. Het onderzoeks rapport is na de genoemde uitreiking in te zien op zowel de internetpagina van de Provincie Zeeland als bij de SCEZ en eventueel opvraagbaar bij het informatie centrum van de Provincie Zeeland. Ook tussen 26 tot 28 mei naar de restauratiebeurs in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch geweest? Gemist? Jammer hoor, want de eerstvolgende restaura tiebeurs vindt pas weer plaats over twee jaar! Gedurende drie dagen konden vakliefhebbers en geïn teresseerden foldermateriaal verzamelen of via gesprek ken met standhouders en andere bezoekers zich per soonlijk laten informeren over uiteenlopende zaken als restauratietechnieken en -materialen. Door de verschei denheid aan aanbod - en de vele positieve reacties daar op - was de beurs een groot succes. Nieuwkomer was de Archeologische Monumentenwacht uit Amersfoort. Vertegenwoordiger van de landelijke Federatie Monumentenwacht Nederland was deze keer Monumentenwacht Zeeland, toegerust met inspectie bus met materieel en twee monumentenwachters. Die gaf op originele wijze uitleg over de werkzaamheden door middel van demonstraties op een nagebouwde torenspits, die ook door de beursbezoeker met gebruik van de voorgeschreven veiligheidsuitrusting te beklim- men was. Zeeuws Erfgoed 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 9