Colofon Inhoudsopgave Bij de omslag ARCHEOLOGIEERFGOEDEDUCATIEGESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORGMUSEASTREEKTALEN Zeeuws Erfgoed is een uitgave van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en verschijnt vier keer per jaar. Deze nieuwsbrief informeert over nieuws en achtergronden van uit de werkvelden archeologie, erf goed-educatie, geschiedbeoefening, monumentenwacht, monumenten zorg, musea en streektalen. Abonnementen en adreswijzigingen alleen schriftelijk via postbus 49 o.v.v. Zeeuws Erfgoed. redactie Leo Adriaanse, Aad de Klerk, David Koren, Jan Kuipers, Veronique De Tier en Tony Veenstra eindredactie Saskia Buitenkamp, Aad de Klerk, Jan Kuipers en Veronique De Tier foto's Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, tenzij anders vermeld opmaak decreet, Ramon de Nennie, Middelburg druk Verhage Zoon, Middelburg Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Postbus 49 4330 AA Middelburg Bezoekadres Gebouw De Burg Groenmarkt 13 Telefoon 0118-670870 Fax 0118-670880 E-mail info@scez.nl Internet www.scez.nl Zeeuws Erfgoed jaargang 4 nr. 4 december 2005 Meegezonden - Agenda december 2005 met bijdragen van Johan Francke en Wil Valckenier von Geusau-Brouwer - Special 12: Verdronken dorpen in Zeeland 2 - Zeeuws Archief Nieuws nr. 28 Aan dit nummer droegen bij: ARCHEOLOGIE Robert van Dierendonck, Henk hendrikse, Nathalie van Jole, Hans Jongepier, Dicky de Koning, Jan Kuipers. ERFGOEDEDUCATIE Andrea Brouwer en Josien Pootjes GESCHIEDBEOEFENING Johan Francke, Willy van Meegen en Aad de Klerk MONUMENTENWACHT Rob Datema, Wim Jakobsen en Tony Veenstra MONUMENTENZORG David Koren MUSEA Leo Adriaanse STREEKTALEN Veronique De Tier MONUMENTAAL Jan J.B. Kuipers Aanlevering van kopij Voor het volgende nummer en/of reacties op deze nieuwsbrief bij voorkeur digitaal tot 16 januari 2006, zeeuwserfgoed@scez. nl of via postbus 49, 4330 AA Middelburg o.v.v. kopij Zeeuws Erfgoed. 3 SCEZpresse (Door)start reizende tentoonstellingen ARCHEOLOGIE 4 Onderzoek en meldingen 5 Project Waardering Terreinen van Archeologische Betekenis voor de Archeologische Monumentenkaart Zeeland [AMK Zeeland] 6 Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Zeeland Nieuwe naam fuserende erfgoeddiensten ERFGOEDEDUCATIE 7 De regeling Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs Het Vreetmysterie 8 Leskist over Walcherse klederdracht GESCHIEDBEOEFENING 9 Van de consulent Pamflettencollectie Zeeuws Documentatiecentrum 10 600 jaar stadsrechten Goes in de greep van de eigen geschiedenis MONUMENTENWACHT 11 De Archeologische Monumentenwacht Geen ereteken waard? 12 Terugblik op Open Monumentendag 2005 MONUMENTENZORG 13 SCEZ verricht onderzoek naar historische kerken Aanwezigheid kerk in stad of dorp niet meer vanzelfsprekend 15 Sloop van kerken in Zeeland 17 Pleidooi gedeputeerde voor meer overleg kerk en overheid Nieuwe regeling volgens gedeputeerde ongunstig voor kerken Van Waveren breekt lans voor kerk Groede MUSEA 18 Achter de Schermen 19 Zeeuwse Schatten goed bewaard 20 Registratie van Zeeuwse Schatten Steunfonds Zeeuwse Musea maakt 'De Kunst van het Bewaren' mogelijk STREEKTALEN 21 Zeeuwse Dialectdag 22 Dialectetymologie Luusterkruud en andere verhalen 23 Twee nieuwe cd's in het Zeeuws Medewerkersbijeenkomst 24 MOnuMENTaal Alle kerkdeuren van de veertien verschillende Rooms-Katholieke dorpskerken in de gemeente Hulst. (bron: Jaap Klok. De heer Klok is bestuurslid van de Interparochiale Vereniging Oost-Zeeuws- Vlaanderen Sticht! ng I Cultureel (Erfgoed i Zeeland Zeeuws Erfgoed 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 2