Erfgoededucatie met regionale experts Is de Canon alleen voor de lessen geschiedenis? Waarom een Zeeuwse canon? Zeeuws Erfgoed 22 maart 2008/01 Erfgoededucatie Toevoegingen uit het onderwijs en de erfgoedinstellingen Er is in elk geval behoefte aan toevoegingen vanuit twee hoeken: 1) Vanuit het onderwijs kunnen verhalen, lesopzetten, didactische suggesties en andere voorbeelden vanuit de praktijk worden ingevoerd, die voor andere onderwijsgevenden als inspiratiebron kunnen dienen. 2) Musea en andere erfgoedinstellingen, uitgevers en dergelijke kunnen excursiebestemmingen, jeugd boeken en weblinks toevoegen. Hieronder een beknopte versie uit een reactie vanuit het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genoot schap (KNAG). De hele tekst kunt u via de website teruglezen. "Voor een historisch-culturele canon bevat de Canon veel elementen die geografisch interessant en voor het aardrijkskundeonderwijs relevant zijn. Desondanks willen we graag twee opmerkingen maken: 1. De Canon is sterk gericht op Nederland. Het over grenzen heen kijken is typerend voor onderwijs en zeker voor aardrijkskunde onderwijs. Ook het 'van buiten naar binnen kijken' valt daaronder. Nederland bestaat niet zonder de rest van de wereld. Aardrijkskunde en geschiedenis zijn de vakken bij uitstek om dat te leren. 2. Bij het venster 'Watersnood 1953' luidt de ondertitel 'dreiging van het water'. Wij willen graag het belang van het kennisnemen van veranderingsprocessen onderstrepen. In de moderne kenniseconomie moeten ons inziens leerlingen vooral handvatten aangereikt worden om gebeurtenissen te kunnen plaatsen. Daarin passen aardrijkskunde- en geschiedenislessen waarin leerlingen niet eindeloos feiten en begrippen leren, maar basiskennis verwerven en kaders om mee te denken over hun wereld. Het KNAG wil graag betrokken worden bij de verde re ontwikkelingen van de Canon en een actieve bij drage leveren aan de implementatie ervan binnen het onderwijsveld en daarbuiten." De Zeeuwse canon Welke plaats kan de Canon innemen binnen het erfgoedveld in Zeeland? Per 1 november 2007 is door de commissie regionale geschiedbeoefening van de SCEZ een projectgroep ingesteld met als opdracht de ontwikkeling van een Zeeuwse canon. Deze projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de SCEZ, het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek, de provincie en de Zeeuwse gemeentearchieven. De indruk bestaat dat de Nederlandse canon voor Zeeland (te) weinig aanknopingspunten, referentiepunten en/of identificatiemogelijkheden biedt om te komen tot draagvlak en historisch besef bij onderwijs en samenle ving. De zoekfunctie toegepast op de vijftig vensters levert voor Zeeland (slechts) vier hits op: 'Willem van Oranje', 'Michiel de Ruyter', 'De Verenigde Oostindische Compagnie' en 'De Watersnood'. Een Zeeuwse canon biedt mogelijk-heden om de landelijke doelstellingen een provinciale vertaling en invulling te geven. De onder werpen van de Zeeuwse canon mogen zich niet beperken tot de 'traditionele' historische onderwerpen. Voor Zeeland is met name ook de ontwikkeling van het (historische) landschap van belang, met daarbij natuurlijk de invloed van het water. Bijzondere aandacht in de Zeeuwse canon moet ook het immateriële erfgoed krijgen. De Canonkaravaan komt naar Zeeland Erfgoed Nederland heeft de opdracht van het ministerie van OCW aangenomen om in de twaalf provincies van Nederland conferenties rond de Canon van Nederland te organiseren. Met de Canon het land in en wel te beginnen in de provincie Drenthe. Een vanzelfsprekende keuze, om in Drenthe te starten; de Canon begint met de 5.000 jaar oude hunebedden. In 2008 trekt de karavaan verder langs alle provincies. In Zeeland zal dit naar verwachting medio het jaar zijn. De Canonkaravaan bestaat uit een reeks van zestien conferenties voor het onderwijs en culturele instellingen. De lokale en nationale canons worden zo verbonden. Doel van de Canonkaravaan is het realiseren van draagkracht voor de Canon in het onderwijs. Het is van groot belang ervoor te zorgen dat het onderwijsveld de positieve waarde van de Canon onderkent en zich als het ware eigenaar van het geheel gaat voelen. En'Vensters op Zeeuws Erfgoed' In Zeeland wordt dit jaar in het kader van de Canonkaravaan een evenement georganiseerd. Daarbij wordt ook het educatieve project 'Vensters op Zeeuws Erfgoed', dat tentoongesteld is in de Erfgoedmobiel, gepresenteerd. De vijftig landelijke vensters zijn uitgangspunt en krijgen in zes Zeeuwse vensters verdere vertakkingen naar regionale sporen. In de Erfgoedmobiel is een tentoonstelling ingericht, waarbij zoveel mogelijk verschillende erfgoeddisciplines worden getoond in beeld, geluid én voorwerpen. In het vorige nummer van Zeeuws Erfgoed is dit project al in het kort besproken. 'Vensters op Zeeuws Erfgoed' toert vanaf april in de Erfgoedmobiel langs basisscholen in Zeeland. Lokale geschiedenis is in! Dat vraagt om maatwerk binnen onderwijsprojecten. De SCEZ biedt diverse projecten aan voor het onderwijs, waarbinnen een gastdocent wordt ingezet. In de Oosterschelderegio wordt in april gestart met een project rondom heldendaden. Gastdocenten vanuit heemkundige kringen en het gemeentearchief Tholen vertellen bij dit project op diverse basisscholen over historische heldendaden in de omgeving. Sporen die nog terug te vinden zijn in die omgeving, kunnen dan door leerlingen opgezocht worden. Ook binnen het stads en dorpswandelingenproject 'Het verleden is dichter bij dan je denkt' wordt gewerkt met gastdocenten. Bent u, bijvoorbeeld als lid van een heemkundige kring, een kenner van de geschiedenis van uw omgeving? En zet u deze kennis graag in voor het onderwijs? Laat het de consulent erfgoededucatie weten, Josien Pootjes. Zij neemt uw gegevens graag op in het bestand van regionale experts: jm.pootjes@scez. nl0118-670604.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2008 | | pagina 22