Tot in de vorige eeuw werden kauri's nog gebruikt door Zeeuwse gezinnen bij het zogenaamde keutjesspel. Dat is een bepaald kaartspel waarbij men de schelpen als fiches gebruikte. Zeeuws-Vlaanderen Vlissingen. Een ander voorbeeld is de stranding van de Reigersbroek op de Westkappelse zeedijk. Het schip was in 1738 onderweg naar Middelburg en ging met de haven in zicht verloren in een zware storm. Ook bij de bouw van de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg zijn in het begin van de jaren tachtig veel kauri-schelpen gevonden; hier zijn in de zeventiende eeuw namelijk de West-Indische pakhuizen gebouwd. Kaurischelpen van het strand bij Ritthem. Bijzondere vondsten Cadzand-Bad Onder de vondsten van het strand van Cadzand-Bad die mevrouw I. Boermans uit Veldhoven in november 2016 meldde, bevinden zich twee opmerkelijke scherven die nader onderzoek vergden. De oudste is een fragment van een handgemaakte pot met een versiering van twee parallelle rijen van vinger top- en nagelindrukken. Baksel, verschraald met pot- gruis, en versiering wijzen op een datering in de late ijzertijd (200-12 voor Christus). Voor Zeeuws Vlaanderen is dit een uitzonderlijke vondst: nog niet eerder waren in dit gebied vondsten uit de ijzertijd aangetroffen. De tweede vondst is een randfragment van vermoedelijk een groot voorraadvat (dolium) uit de Romeinse tijd. De diameter van de rand van de pot is 60 centimeter. Dat is niet ongebruikelijk voor die vorm, maar wel opval lend is dat de wanddikte van de pot (5-6 millimeter) voor de omvang erg gering is. Het maken van deze pot mag dan ook als een geweldige prestatie van de pottenbakker worden gezien. Het baksel lijkt sterk op de roodbakkende variant van de 'Low Lands Ware', waarvan de productie in de omgeving van Bergen op Zoom heeft plaatsgevonden. Het vormtype van deze pot was tot nu toe nog onbekend. De datering van dit dolium ligt waarschijnlijk tussen 150 en 250 na Christus. Steengoedkruik, opgegraven bij Breskens. Neolithische pijlpunt Hulst Een leerling van school De Brug in Hulst schonk ongeveer veertig jaar geleden aan zijn onderwijzer George Cappendijk een zeer fraaie, grote pijlpunt. Hij trof de pijlpunt aan bij het graven van een kuil. De jongen woonde op het toenmalige woonwagenkamp De Raepe, tegen de Liniedijk ten noordoosten van Hulst. De Liniedijk ligt op een pleistocene zandrug. Aan het type te zien, dateert de spits uit de laatste fasen van de nieuwe steentijd (neolithicum; circa 2500-2000 voor Christus). Maar de vorm van de spits is niet typisch voor Nederland. De schachtdoorn is erg breed en bovendien is de spits vrij groot: de lengte bedraagt 4,5 centimeter, terwijl 3 a 3,5 centimeter normaal is voor dergelijke pijlpunten uit onze streken. Mocht de spits toch ruim vierduizend jaar geleden in de omgeving van Hulst zijn vervaardigd, dan is het een zeer bijzondere vondst. Melding ervan bij de SCEZ is te dank aan de heren E. Bogaert, Werkgroep Archeologie Hulst en F. Brounen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort. Vuurstenen pijlpunt uit Hulst. Het was een toevalstreffer, want archeologische vondsten waren op die locatie niet voorzien. De kruik, die in de late middeleeuwen in het Duitse Rijnland is geproduceerd, bevond zich op een diepte van circa 3 meter - NAP. Het is mogelijk dat dit object afkomstig is uit een oude bewoningslaag, maar de vondstomstandigheden waren niet duidelijk. De Jong-Breskenspolder, die direct aan de vindplaats grenst, is pas na de middeleeuwen ingedijkt, namelijk in 1527. Na inundatie in 1583 volgde herdijking in 1609. Aardewerk uit de late ijzertijd (links) en de Romeinse tijd van het strand van Cadzand-Bad. Een kruik komt boven Begin juli meldde de heer W. de Kam van waterschap Scheldestromen de vondst van een fraaie gave steengoed kruik. Deze was letterlijk boven water gekomen tijdens graafwerkzaamheden in getijdengebied, ten behoeve van het project 'Bodembescherming 't Killetje' te Breskens. Zeeuws Erfgoed 25 september 2017 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2017 | | pagina 25