ajjriiuiudH PHILIPS GELICHT iwSaïS stukken in op onder meer de vestiging van het Militair Gezag en de verwoestingen in de stad, zuiveringen, inundatie, bevrijding, de sluiting van het Nollegat, het opruimen van mijnen en munitie, voedseldistributie, woningnood, de bouw van noodwoningen en de naoorlogse bouwplannen, de hulp uit binnen- en buitenland, het gebrekkige naoorlogse onderwijs, de opbouw van een nieuwe vissersvloot en de oprichting van het landingsmonument, dat in 1952 wordt onthuld. Met bijlage in de vorm van een chronologie van gebeurtenissen van 1939 tot 10 mei 1945, een woordenlijst/lijst met afkortingen en bronnen- en illustratie verantwoording. M. Sinke, Boerderijen met hun bewoners in Oost Zuid-Beveland (Krabbendijke, 2016) 222 pag.; ill., foto's, tek., ISBN 978-90 70697-48-8. Dit boek geeft de bewonings- en bedrijfsgeschiedenis weer van zo'n zestig oude boerderijen in Rilland, Krabbendijke, Waarde, Oostdijk, Kruiningen en Yerseke, met name van de periode circa 1800 tot heden. Deze geschiedenis wordt door de auteur niet thematisch maar per boerderij verteld waarbij niet alleen zaken als familie, maar ook bedrijfsvoering, arbeiders en soort werk aan bod komen. Bevat veel (familie)foto's uit heden en verleden. Met beknopte literatuuropgave. Robbert Jan Swiers, Zeeland vecht door. Strijd in Zeeland - stellingen - grote brand Middelburg - de Zeeuwse havens - Franse terugtocht - capitulatie, mei 1940 (Soesterberg: Aspekt, 2017) 117 pag.; ill., krt.; ISBN 978-94-6338131-4. Beknopt overzicht van de strijd in Zeeland tijdens de Duitse inval in mei 1940, waar nog werd door gevochten terwijl Nederland al had gecapituleerd. Voorzien van korrelige zwart-wit foto's wordt globaal verslag gedaan van de belangrijkste gebeurtenissen in mei 1940 in Zeeland, zoals de brand van Middelburg, het opzetten van de stellingen tegen de oprukkende Duitsers, de verdediging van de Sloedam, de strijd om de Zeeuwse havens en de komst en terugtocht van de Franse troepen. Willy Taelman, e.a., Philips Terneuzen uitgelicht 1961-2016 (Terneuzen: Heemkundige Vereniging Terneuzen, 2016) 142 pag.; ill., foto's; ISBN 978-90-803614-4-7. Bedrijfsgeschiedenis van 55 jaar Philips Lighting in Terneuzen waarbij gekeken wordt naar de producten, de ontwikkelingen van het bedrijf, de afdelingen en vooral de mensen en de sfeer. Na een voorwoord wordt de algemene geschiedenis geschetst aan de hand van twee interviews, een tijdtabel en een overzicht. De daarna volgende hoofdstukken gaan in op de producten (onder meer lampen zoals flitslampen, miniatuur-, neon- en spaar lampen); herinneringen aan ontwikkelingen in de mechanisering van het bedrijf op diverse werkplaatsen; de productie (waar ingegaan wordt op de fabricage van diverse lampen); ondersteunende afdelingen (met aandacht voor onder meer de afdelingen logistiek, O&E, administratie, personeels zaken, bedrijfsveiligheid, medische dienst, MPDL en QDL) en als laatste de sfeer bepalende onderdelen voor het bedrijf zoals de OR, de AHV (brandweer), Sport Ontspanning en organisatie van evenemen ten zoals bij de sinterklaasviering en door de seniorenvereniging. Met lijst van afkortingen, slotopmerkingen en nawoord. Graham A. Thomas, Attack on the Scheldt. The struggle for Antwerp 1944 (Barnsley: Pen and Sword Military, 2017) VIII, 212 pag.; ill., foto's, krt.; ISBN 978-1-473-85067-5. Op basis van veel authentiek bronnenmateriaal geschreven studie over de bevrijding van de Schelderegio opgezet in drie delen. Het eerste deel gaat in op de algemene oorlogssituatie na de landing in Normandië van juni 1944. In het tweede deel wordt in negen hoofdstukken operatie Switchback behandeld, waarbij vooral de bevrijding van Antwerpen, aanvalsplannen en de gevech ten bij de Braakman, Woensdrecht en Zuid- Beveland aan bod komen. Het derde deel omvat operatie Infatuate en gaat over de aanval op Walcheren, Vlissingen, Westkapelle, de militaire ondersteuning daarbij en de bevrijding van de rest van het eiland. Met eindnoten per hoofdstuk, diver se bijlagen en een index. Hans Vercouteren, De Wacht. Mobilisatie 1914-1918 Retranchement Terhofstede (Retranchement/ Aardenburg): Hans Vercouteren, 2017) 144 pag.; ill., foto's, tek. Fotoboek over de gemobiliseerde militairen bij Retranchement en Terhofstede tijdens de Eerste Wereldoorlog, samengesteld op basis van vele foto's, ansichtkaarten, kranten artikelen en tekeningen van Johannes ten Klooster. De afbeeldingen zijn voorzien van een kort bijschrift. Bianca de Vlieger; Han Meyer and Joost Schrijnen (ed.), The New Delta: the Rhine- Meuse-Scheldt Delta in transition (Heijningen: Jap Sam Books, 2017) 259 pag.; ill., foto's; ISBN 978-94-9032274-8. Vertaling van De Nieuwe Delta: de Rijn Maas-Schelde Delta in verandering. Na een inleidend hoofdstuk volgt een beschrijving van de ontwikkeling van de Rijn-Maas- Schelde-delta tussen 1950 en 2008. In het derde hoofdstuk komen diverse selectieve projecten aan bod zoals Waterdunen de Hedwigepolder, water inlaten bij het Veerse Meer, Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer, zoetwatervoorziening, havenontwikkeling van de Maasvlakte en aan de Schelde en politieke besluitvorming. Het laatste hoofdstuk gaat in op toekomst plannen en ontwikkelingen. Tot slot een lijst van voltooide en geplande projecten. Met noten, bibliografie, fotoverantwoording en uitslaande legenda. Francisca van Vloten, De schoonheid van alles. Rondom Krisztian Horvath Die Schönheit von allem. Rund um Krisztian Horvath (Domburg: de Factory, 2017) 139 pp.; ill., foto's, tek.; ISBN 978-94-823448-1-3. Nederlandstalige en Duitstalige uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling 'De schoonheid van alles Krisztian Horvaths Domburgse design' in het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg van 9 april tot en met 2 juli 2017. Bevat een korte biografie over de kunstenaar en een beschrijving van het tentoonstellingswerk dat het gros van de inhoud van het boek beslaat. Tevens met een overzicht van alle tentoonstellingen van Horvath, personenregister, literatuuropgave, fotoverantwoording en cv van de auteur. Paul Voskamp, Middelburg, 1940-1944 (Middelburg/Doetinchem: Paul Voskamp, Het Boekenschap, 2017) 64 pag.; ill., foto's; ISBN 978-90-824549-3-2. Ongepubliceerde foto's van Middelburg tijdens de bezettings tijd met een voorwoord van Hans Sakkers. De foto's zijn voorzien van onderschriften met uitleg. Roel Zijlmans, Troebele betrekkingen. Grens, scheepvaart- en waterstaatskwesties in de Nederlanden tot 1800 (Hilversum: Verloren, 2017) 687 pag.; ill., foto, krt.; ISBN 978-90-87-04637-8. Uitgave tevens verschenen als proefschrift aan Tilburg University. Het beschrijft de belangrijkste aspecten van de grensvorming tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, van de Romeinse tijd tot aan de negentien de eeuw, met als doorlopend richtpunt de rechtsgeschiedenis van de doorvaart op grensoverschrijdende rivieren zoals de Schelde. Het onderwerp is ondergebracht in zes hoofdstukken voorzien van een uitgebreide inleiding en verantwoording. Als eerste wordt de waterstaatsgeschiede nis van het Deltagebied in de Romeinse tijd behandeld, waarna bloei en verdeling van Frisia in de vijfde tot en met de twaalfde eeuw volgen. Het grootste hoofdstuk vormt de Strijd om Zeeland Bewestenschelde 1100 1329-1568. Het vierde hoofdstuk gaat over de naweeën daarvan: de onderhandelingen over het Schelderegime tijdens de Tachtigjarige Oorlog, 1568-1648 en het vol gende over de plannen voor Schelde-Maas- Rijn-verbindingen in de zestiende tot de achttiende eeuw. Afgesloten wordt met 'greep op het grensland, zeventiende achttiende eeuw', waarna een samen vatting en conclusies volgen. Met naschrift over de actuele Scheldekwestie, een summary en een tiental bijlagen over onder meer diverse wetteksten. Met lijst van geraadpleegde bronnen en archieven. Zeeuws Erfgoed 28 september 2017 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2017 | | pagina 28