Schaakzijde van dubbelzijdig speelbord uit 'De Roompot' (34 x 34,3 cm; bron: Overmeer 2017). Scheepsbel van de Roompot (foto V. Verlinden, bron: Overmeer 2017). stick-barometer. De Vlaamse wrakduiker Vic Verlinden, die met een collega 'De Roompot' ontdekte, haalde zelf 163 objecten naar boven; in 2016 stond hij zijn collectie af aan het Stadhuismuseum. Wrak in nood In 2005-2006 stond het wrak van 'De Roompot' in Zeeland regelmatig in de belangstelling. Vaak met een somber toontje: de pers berichtte meermalen over de achter uitgang ervan. Maar er waren ook exposities te zien over het onderzoek en het schip, zoals op Neeltje Jans en in Zierikzee (dus lang vóór de huidige tentoonstelling). Het wrak van 'De Roompot' gaat intussen snel verder achteruit; sinds de ontdekking zijn grote delen verdwenen. Omdat het om een zeer behoudswaardig wrak gaat, adviseert men om het binnen afzienbare tijd fysiek te beschermen of zelfs op te graven. Overeenkomsten Net als bij de 'Hendrika' is er bij 'De Roompot' sprake van enkele opvallende coïncidenties. Uit het verzinken van het schip in de gelijknamige vaargeul destilleerden sommige auteurs, dat die geul dan wel naar het schip zou zijn genoemd. Maar de naam Roompot komt al voor op de bekende Scheldekaart van 1504/1505. Maritiem-historisch publicist Arthur Scheijde wees enkele jaren geleden op merkwaardige overeenkomsten tussen het vergaan van 'De Roompot' en van de bark 'De stad Zierikzee' op 11 december 1841. Ook 'De stad Zierikzee' keerde vanuit Myanmar huiswaarts (het was haar eerste thuisreis!), liep in dezelfde omgeving op een zandbank en ging vervolgens naar de kelder. Scheijde: 'Het was een pijnlijk déja vu voor Zierikzee, de stad waar beide schepen waren gebouwd.' De talrijke rampen in deze wateren bieden stof te over voor het trekken van al of niet opvallende vergelijkingen. 'De stad Zierikzee' sloeg van zijn ankers, en dat gold bijvoorbeeld ook voor de eerder genoemde bark 'Hendrik'. Al deze rampspoed verwijst paradoxaal genoeg óók naar een periode van bloei van de Nederlandse - en Zierikzeese - handelsvaart. Omstreeks het midden van de negentiende eeuw, tussen 1838 en 1857, bouwden twee Zierikzeese werven 27 zeeschepen: bijna anderhalf per jaar. Koning Willem I, afgetreden in 1840, had in 1824 de al genoemde Nederlandse Handel Maatschappij opgericht, die verplicht was Nederlandse schepen te gebruiken voor het transport van Indische producten. Dit veroorzaakte na verloop van tijd echter overcapaciteit, omdat men op grond van deze zekerheid schepen bleef bouwen. In 1841 besloot de NHM dan ook een 'beurtlijst' op te stellen. Alle schepen die in de vaart of in aanbouw waren kwamen op deze lijst terecht, nieuwe schepen vielen erbuiten. De kiel van 'De Roompot' werd op scheepswerf 'De Goede Intentie' in opdracht van rederij De Crane Zoon dan ook haastig gelegd, één dag voor de vaststelling van de beurtlijst! Pas drie jaar later was het schip afgebouwd. Vondsten en archiefstukken Wie de expositie 'Aldus is de Roompot vergaan...' op de zolderverdieping van het Stadhuismuseum in Zierikzee bezoekt, krijgt in eerste instantie weinig mee van de hectiek, paniek en verschrikkingen die met het verlaten van dit schip en vele andere schipbreuken in Roompot en Oosterschelde in deze periode gepaard moeten zijn gegaan. De door gastconservator en maritiem archeoloog Alice Overmeer samengestelde, ruim opgezette tentoonstelling ademt rust en overzichtelijkheid: een 'behapbaar' aantal vondsten, grote tekstborden met nuttige informatie, video's van de diverse duikoperaties, én algemene informatie over onderwaterarcheologie en de Erfgoedwet. Want de sporen en vondsten van 'De Roompot' behelzen maar één van de ongeveer 66.000 bekende vindplaat sen van merendeels scheepswrakken in de Nederlandse wateren. De meeste van deze wrakken worden bedreigd, en ze 'redden' vergt doorgaans meer moeiten en technische problemen dan het bergen van archeologica op het land. Een brandbrief van de vijf kustprovincies over deze problematiek aan de minister ligt nog vers in het geheugen. Zeeuws Erfgoed 5 september 2017 03

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2017 | | pagina 5