Meldpunt Erfgoed Zeeland UITGELICHT Zierikzee, 'Als grijze wachter onzer stad...', 1930 ZB, Beeldbank Zeeland, affiche 16638. Heemkundige Kring Walcheren De Wete, 2021, 2 Fred van der Kraaij, 'ALLeskunstenaar. Wim AbeLeven, een Kampenaar in Zeeland (1)'; Aad de KLerk, 'Middelburg krijgt kleur. De kaart van MiddeLburg door Pieter Bast (1594) - nu in kLeur'; WiLbert Dingemanse, '"Geen pic-nic-doeL". De begraafpLaats van HoogeLande'; P.S.C. Schroevers-Jakobsen, 'InspanveiLing. Openbare verkoop van Land bouw- machines en vee'; DoLph Boddaert, 'Oude rechten. De heerLjkheid Grjpskerke en Poppendamme'; Leo Faasse, 'Walcherse Weelde. HuweLijksaandenken'. Polderhuis Westkapelle Polderhuisblad. Wasschappels Magazine apriL 2021 Piet Minderhoud en Jan KaLand, 'Langs het tuinpad van mijn vader (7)'; Wim DieLeman aan het woord; Jan Zwemer, 'Een weL bespraakte WestkappeLaar'. Heemkundekring West-Zeeuws-Vlaanderen TijdSchrift, 2021, 2 Johan Provoost, 'Groede verLiest weer een stukje historie!'; 'In memoriam: Bram de Keuninck, NieuwvLiet 1949-Brugge 2021'; Piet Jansen, 'Retranchement 1942-Breskens 2021'; WiLLem K. van VLiet, 'Jeugddorp Hede- nesse: een ideaaL werd werkeLjkheid'; HaroLd van Damme, 'Zeeuws-VLaanderen, maar een deeL van NederLand? (sLotzin Zeeuws-VLaams voLksLied, 1919)'; Marja A.C. de Groote, '"Ik heb maar vijf pokken gehad en die stonden op mijn hoofd, maar ik was toch braaf ziek...". Over pandemieèn vroeger en nu'. Oudheidkundige kring 'De Vier Ambachten' Bulletin, 2021, 2 Marc Buise, 'Martinus Geerts, een verdien steLijk en strijdbaar man'; Marc Buise, 'BegraafpLaats BurchtLaan AxeL (1)'; Jan van Loo, 'Waar is de kroniek van Jacob de Hondt?'; George Steijaert, 'Poonhaven'; Marc Buise, 'De Zwartenhoekse ZeesLuis kan er weer tegen (1)'. Via het MeLdpunt kun je een meLding doen over gebouwd, LandschappeLijk en archeoLogisch erfgoed in ZeeLand. Het kan gaan over een archeoLogische vondst of over bedreigd, ondergewaardeerd of onbekend gebouwd of LandschappeLijk erfgoed. ALLe meLdingen worden besproken in Netwerk Erfgoedorganisaties. Een archeoLogische vondst bLijft je eigendom, maar moet soms beschikbaar bLijven voor nadere bestudering. Dit zaL dan gedaan worden door een van de archeoLogen van Erfgoed ZeeLand. Meer informatie? Kijk op erfgoedzeeLand.nL/meLdpunt. In De Wete schrijft Fred van der Kraaij over de 'Alleskunstenaar Wim Abeleven, een Kampenaar in Zeeland (i)'. Wim Abeleven is in 1903 in Kampen geboren en gaat op zestien jarige leeftijd in Harlingen naar de zeevaartschool. Na een korte zeemanscarrière richt hij zich op de beeldende kunst en gaat in 1928 in Den Bosch een opleiding aan de kunstnijverheidsschool volgen. In datzelfde jaar neemt hij deel aan een expositie in Goes, waar zijn ouders wonen. In Zeeland trekt Wim Abeleven al gauw de aandacht door zijn artistieke talent. Hij gaat affiches maken voor de promotie van het toerisme, zoals die voor de VVV in Zierikzee, die meteen opvallen en in de Goessche Courant wordt hij al spoedig een 'Zeeuwse' kunstenaar genoemd. In 1930 trouwt Wim AbeLeven met WiL Labberton, die heeL beLangrijk voor zijn kunstenaarsLoopbaan wordt. Het echtpaar woont in een statig pand In Groot-AbeeLe. In 1950 verhuizen ze naar Veere, waar ze zich definitief vestigen. Wim AbeLeven voeLt kenneLijk veeL sympathie voor het koningshuis, want beLangeLoos maakt hij in 1930 aanpLak biLjetten voor de Oranjefeesten in MiddeLburg. Maar zijn werk omvat ook heeL veeL andere kunstuitingen. Zo schrijft een recensent in de MiddeLburgsche Courant van 3 juLi 1930: 'AbeLeven brandschiLdert, styLeert gemeentewapens, maakt Lampekappen en heeLe schemerLampen, figuurzaagt en ontwerpt rooktafeLtjes en handwerk- kastjes, maakt oude staLLantaarns tot schone voorwerpjes van binnenhuis kunst, teveeL om op te noemen'. Ook buiten ZeeLand krijgt AbeLeven bekendheid. In 1932 ontwerpt hij voor het in die tijd grootste ftatgebouw in Den Haag een gebrandschiLderde zeesLag - rond 1600 gevoerd tussen Spaanse oorLogsschepen en HoLLandse Oost-Indiëvaarders - die veeL bewondering oproept. Voor het vijfendertigjarig regeringsjubiLeum van koningin WiLheLmina ontwerpt en maakt hij het NationaaL Wandbord, waarop het Schip van Staat is afgebeeLd met de koninkLijke standaard in top. Ook is Wim AbeLeven met een paneeL over de historische en economische ontwikkeLing van de haven van VLissingen present op de WereLd tentoonsteLLing in BrusseL in 1935. 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2021 | | pagina 30