VLISSINGEN. 0 0 0 HISTORIE v a n 't ZEEUWSCH GENOOTSCHAP der WETENSCHAPPEN t e JEJet is eene onlochenbaare waar heid geftaafd door de gryze onder vinding, dat de beoeffening der ede le kunftenen wetenfchappen niet wei. rifig plege toe te brengen tot den luis ter van een volken het geluk van een land. Hoe toch hebben fommige volken anders eenen onflerfetyken en «emryken naam verworven dan door het aankweeken en begunftigen van wezentlyke geleerdheid pok is 'er niets in Haat om 't geluk van een koningryk en gemeeneoest meer te of derzelver heerlykheid, wjelvaart en koophandel beftendig te

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 11