VERHANDELING JOHANNES ALBERTUS SCHLOSSER OVER DE METAAL-BOOMTJES, DOOR Medicina DoffiorMedelid van de Koninglyke Maatjehappy der we ten] chappen van Londen. De Chymie, of Scheikunde verfchaft door haare Kunstgroepen verfcheide- ne voortbrengfelen die de uitwendige ge daante van verfcheidene Plantgewasfen door Takjes en uitfpruitfels zoodanig nabootfën dat men dezelve groeyende mengfels me taal-boomt j es genoemd heeftia fchoon d'oor- zaken en wyze dezer Taklchietingen ten eenemaale verfchillende zyn van die der egte weezentlyke Plantgewasfen, zyn 'er egter veele Schryvers geweest die zulks niet erkennen wilden, tot dat de vermaar de homberg (uit wiens fchriftendie in de verhandelingen der Koninglyke Maatfchap- py in Parys te vinden zynik ook den voor- naamften inhoud dezer verhandeling ont-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 196