Extraél uit het Re* gifter van de Refolu- tien der Heeren Staaten van Zeelani XXXH Den 23. Maart 1769. e Secretaris van 't Land heeft ter Verga dering kennis gegevendat was opge ,y wagt door de Heeren Mr. Ifaak Winckelman Mr. Robert Hendrik du Pon en Ds. Justu: Tjeenk die hem hadden voorgedragenda t, onlangs binnen de Stad Vlisfingen door eenigi Liefhebberen van Studie was opgeregt zeke Genootfchap ter bevordering van nuttige kun tden en wetenfchappen waarvan zy Heerei Medeleden warenen de eer haddendat Zy ne Doorlugtige Hoogheid de Heer Erv-Stad houder Zig, op eene voor hun gansch ver pligtende wyzeals Proterior van dit hun Ge nootfchap had verklaard. Dat zy Heeren fpeciaal Gedeputeerd waren i, om van deze hunne onderneming en reeds to: confidentie gebragt Genootfchap aan den Hee Raadpenfionaris kennis te geven doende zulks overmits zyn Ed. indispofitie,aanhem Secrets ris van 't Landmet verzoek om in derzelve: naam deswegens ter Vergadering Hunner Ed }i Mog. ouverture te gevenen Hoogst derzei' ver agreatie en proteftie te befolliciterenvan al het welk hy Secretaris van 't Land mei overlegging van een Programma hem tot dsi

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 42