OOST-IN DIS CHEN ZEEWORM. MARTINUS SLABBER. WAARNEMING 387 VAN EEN DOOR Ad machinale minimum pertinet maxi ma Sapientia. lTj)it is een waarheiddie in de algemee- ne Maatfchappy der menfchen beleden wordmaar vooral van zulkenby wel ken de zeden befchaafd zyn. Dit Konstwerktuigdoor een eeuwige Wysheid voortgebragt, zal aan een oplet tend oog ten duidelykften aantoonen niet alleen een onuitputbare wysheid maar teffens ook een blinkende heerlykheid. In de nevensgaande Afbeeldingen ziet men dezen fchonen Wormby Fig. in zyn natuurlyke grootte afgebeeld: de Kop pronkt van voren, by a. a. met twee Goudene reien Tandendie Vierendertig in getal uitmaken aan wederzyden Zeven* B b 2 tien

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 449