VROEDKUNDIGE VERHANDELING D. H. GALLAND AT. 403 OVER DE WYZE OM EEN KIND IN DE LYFMOEDER TE KEE-, REN, EN BY DE VOETEN AF TE HAALEN. DOOR S-D. dagelykfche ondervinding heeft ons geleerddat het met de natuur kundige wetenfchappen niet gelegen is als met de kunften van enkel vermaak Naauwlyks komen deze te voorfchynof een fchrandere Geest brengt haar veeltyds tot den hoogden trap van volmaaktheid, daar zy toe komen kunnenmaar de na tuurkundige wetenfchappen zyn altoos zeer traag in haaren voortgangen fchoon zy dagelyks meer en meer toenemenzullen zy echter haar toppunt nooit bereiken. De ze opmerking moet in ons de ingefchapene begeerte om alles te weten geenzins doen C c 2 ver-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 467