VERHANDELING JUSTUS TJEENK. 54« -• $5 OVER 3ÏK EN ni^lR. DOOR anneer ikvan tyd tot tydin de ver gadering van'tZeeuwsch Genootfchap my ne By dragen tot deHeilige Aardry kskunde voor- lasen myne aanmerkingen over het woord pN in den zin van kuilen en holen der aarde in de H. Schrift meermalen gebezigd,aan 't zelve voordroeg (a)kreeg ik gelegenheid om myne gedachten nader te bepalen op die duiftere woorden van jesaia Kap, XXIX, f 4„ Dan zult gy vernederd wor den gy zult uit de aarde [prekenen uwe Jpraak zal uit het Jlof zachtkens voortkomen en uwe Jlem zal uit de aarde als enes t o ove ruur s zyn en uwe Jpraak zal uit het Jlof pie pen. (a) Deze myne By dragen en Aanmerkingen zal ik, tot pphcld&ring der Heilige Aardrykskunde, by eene an^- deïte gelegenheid mededeelen..

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 610