WILLEM DEN VYFDEN, OPDRACHT AAN ZYNE DOOR LUCHTIGS TE HOOGHEID PRINS van ORANJE en NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Doorluchtigfte Vorst. PROTECTOR van hetZEEUWSCH GENOOTSCHAP der WETEN SCHAPPEN te VLISSINGENt Hes toe te brengen wat eenigztns dienen kan 77 om zyn Vaderland in het algemeenen dat gedeelte van het zelve, waar op men de nacste be trekking heeftin het byzonder gelukkig te maken it de plicht van elk recht geaard ingezeten. Onder de verfcheiaen wyzenwaar op zulks kan beoogd en betracht worden is geen van de minjle de bevordering van nuttige kênsttn en wetenjcbap- pen. Zy die daar m het gelukkigst geflaagd hebben hebben zich daar door eenen onjierflyken naam ge maakt en de nagejlachteo genieten Vr de gezegend- Jie vruchtgevolgen van.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1769 | | pagina 7