DER SCHOOLEN. 16l I. Afdeel ING. Over de Franfche Schooien. Gewoonlyk heeft men tweederlei foort van Franfche Schooien, namelyk voor jon ge Heeren en voor jonge Juffrouwen. Van de Franfche Schooien voor jonge ■Heeren behoeve ik nu nauvvlyks te hande len. 't Geen ik te vooren van de Neder- duitfche Schooien gezegd heb, moet ook op deze worden betrekkelyk gemaakt. Alleen zal ik nu daar deze weinige by- zonderheden byvoegen r. Dat het over het algemeen eene betere inrichting dezer Franfche Schooien geven zoude, wanneer men die op foortgely- ke wyze als de Latynfche in zekere Clasjen verdeeldeen dat 'er elk half jaar door Heeren Curatoren van de Fran- fche Schooien een zeker foort van promo tie der Discipelen gefchiedde van de eene Cl'aslè naar de anderemet toedee- ling van eenige pryzen aan de naarftig- 11 en en meegtgeyprderden. De taal be- ruïr. di. el. L hoor-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 303