verbetering by voorbeeldHet Fransch en Engelsch moest handelendat men de kinderszon der zich aen de regels der tale veel te be kreunen, al vroeg behoorde te gewennen dezelve te fpreken, dat men dus doende, met weinig moeite de moeielykfle zin- uitingen zou magtig worden en op eene gemakkelyke wyze het geene nu mee veel harsfenbreken geleerd wordt, al fpee- lende zich zou eigen maken. Ik beken zeer veel achting voor die ge leerde Heeren te hebbenechter zyn my- ne denkwyzenin dit Huk, geheel van de hunne onderfcheiden. Het is zoo men heeft kinders in de vorige eeuwen gehad en mogelyk worden 'er nog gevon den die al zeer vroegde Latynfche even gelyk een levendige taelkonden fpre ken. Dan wat was hier de oorzaek van Niets anders als de byzondre aenleiding die zy door hunne Ouderen of Bellierderen daer toe haddenwelke gelegenheid Hechts aen weinigen te beurte valt. Vraegt men waerom zulks door een geduurig lpreken in de Schooien niet zou kunnen bevorderd worden Ik antwoord dat wy op zich zelfshier niets tegen zouden hebben wanneer men niet verzuimt om te gelyk ipe gronden dier tael te leerenwaer voor de

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 376