DER SCHOOLS H. 243 te verminderenwaerom wy ook hoopen dat deze onze aenmerking te meer grond vinden en voordeel doen zal. Wat moet men hier ter verbetering en befchaving in 't werk Hellen Uit het geen wy boven voorgefteld hebben blykt, dat wy onze welmeenende Nederlanderster verbetering onzer Schoo ien willen aenbevolen hebben geene andre Meelters voor hunne Kinders te ver kiezen dan dezulken welken by ons gebo ren en opgevoed zyn. Reeds heb ik aen- getoond dat het ons aen geen lieden, die zich hier toe kunnen bekwaem maken ontbreekt. Het voornaemffce vereischte in zoodanig een is de Tael. Deze moet hy vaerdig fpreken en grondig verftaen. Al vorens hy tot het onderwyzen toegelaten wordt, dient hy, door het afleggen van een vaerdig examende proeven van zy- ne bekwaemheid, in alles waer in hy de jeugd onderrichten wilte geven. Van zulk een examen, zal ik by de behandeling van het tweede deel nader fpreken. Nu hebben de Ouders ilechts te kiezen. In deze keus nochtans moet de voorzichtigheid de voornaemfte rol fpelen, opdat men uit- zoeke zulke Onderwyzers, wier zachte aert en oordeelkundige leidingbenevens de Q 2 be-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 385