250 VERBETERING den en der reden over te gaen. Nu vormt, een oordeelkundig Meeifer verfcheiden vra gen om den Leerling wel te doen onder scheiden in welk eenen naemval elk woord ftaet, en doet hem de kracht der tael fma- ken. Wanneer deze gronden wel gelegd zyntwyffel ik geenszinsof de Leerling zal vatbaer zyn, om het geen in de Syn taxis of woordvoeging gezegd wordt, dui- delyk te verftaen. Deze heeft de Meefter hem Hechts te doen lezen en herlezenen 'er eene duidelyke uitlegging van te doen voorts al het geleerde hem in zyne The- mata te doen opmerkenen 'er is grond dat hy, al vry rasch, in dezelvenen alles wat hem onderwezen is, volkomen erva ren worden zal. Zie daer een kort voorftel het geen een bekwaem Meelter, naer zyn oogmerk, zal kunnen uitbreiden en fchikken. Men zal hier gemerkt hebben hoe weinig ik van het van buiten leeren gefproken heb, ik heb dit met opzet gedaen, waerlyk 'er is geen werk meer lastig en min nuttig: Die vlug in het van buiten leeren zynverge ten wel rasch het geen zy geleerd heb ben, die niet vaerdig in het zelve zyn, kunnen niet anders dan met moeite, en fom- wyl met Hagen en dreigementen, tot het j zelve

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 392