266 VERBETERING vaerdigheid zyn beroep dan een ander waernemen dit belet echter niet dat 'er zyn byzondere kundighedendie aen by- zondere posten alleen eigen zynin dewel- ken zydie 'er anderen in moeten onder- wyzenbehooren ervaren te zyn. Om nu te zien wat eenen nederduitfchen School houder te weten noodig zy, heeft men flechts in te zien wat werk hy, in zyne School, zyne Leerlingen moet onderwy- zen. Het eerde dat een nederlandsch Meeder zyne jeugdelingen moet doen leeren, is het Spellen zyner moederfprake. Is het niet te beklagen als men in de brieven of andere Schriften van Schoolmeederen de gebre ken by meenigten verfpreid ziet! Dit is maar al te waerachtig; dat het min bekend is, komt dat 'er flechts weinig menfchen over de Spelkunst kunnen oordeelen, en dat dit gebrek airede, door de onkunde der Meederen algemeen is doorgedron gen. Het is waer, dat onze nederduitfche Spelling, tot nog toe, in alles op geenen eenparigen voet gebragt is', dan de gebre ken waer van ik hier fpreekraken eigen- lyk deze gefchillen niet. Een nederduitsch Schoolmeeder moet dus eene goede kennis van de Spelling onzer Sprake hebben. Hy moet

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 408