296 VERBETERING gebrek aen middelen of andere omltandighe- denfomwyl buiten ftaet geraken om hun ne kinders den gantfchen Schooltyd te la ten leeren wanneer deze, door zulk een te lang uitftel een voornaem deel van hunne opvoeding moeten misfen. Deze Clasfe kan men weder gelyk de vorige in drie deelen of banken onder- fcheiden. Op de eerfle bank moet men Voortgaen in een tweede deeltje van'tSpel- leboek, leerende de woorden van vyf en zes Lettergreepenen vervolgens onder- wyzen in het lezen van deze of geeneBy- belfche gefchiedenis; hier by zou men het fchryven der letteren van het A, B kun nen voegen. Op de tweede bank kan men in dit Spel- leboekje voortgaen, leerende woorden van zes, zeven en agt lettergrepen, al waren alle deze woorden geen volfcrekt neder- duitsch, het is genoeg wanneer men, door de aeneenfchakeling der lettergrepen, de bevordering der jeugd in de Spelkonst be hartigt; voorts kan men op deze bank ge bruiken een Spreuken van Salomon in quartomet den gefchreven Zendbrief, of het lezen van de bovengenoemde fpraek- ktmst, hier kan men onderwyzen in het fchry-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 438