verbetering geeven of 'er eenige verandering of verbetering in voort te brengen. Men moet met de ziel beginnendede natuurlyke orde der zielsvermogens vol gen. De wil moet van kwaade neigingen zo gewoone als buiten geweonewelke wy harst -tochten noemengezuiverd worden; maar te vergeefs zal men hier mede bezig zyn, indien men niet eerst en vooral het verftand befchaaft by voorbeeld een mensch heeft eene kwaade begeerte tot het een of ander men zal te vergeefs hem hier van zoeken aftebrengenzo men hem te vooren geene denkbeelden heeft verwektwelke hem van de flegtheid dier begeerte kunnen overtuigen. Men moet alle de vermogens der ziel befchaaven. Verftand en wil in alle hun ne uitgebreidheid, ook zo als deeze zich door het werkvermogen der ziel in het lichaam uitoeffenen moeten befchaafd worden allerleie neiginge van den wil met de hier uit fpruitende heblykhedenen zo ook het verftand (intelle&us); waartoe men gewoonelyk vernuft ingenium oordeel en geheugen brengt, met de heb lykheden van het verftand deeze alle moeten befchaafd worden: by voorbeeld, ora

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 476