DER SCHOOL EN, 349 beteren. Ik zal hier eerst de (char ah er s of) hoedanigheden, welke vereischt worden, opgeeven 0111 dan ook aantetoonen hoe men dezelve moete aanleggen. Men zou meer grond van hoop hebben op eene waare beterfchap indien men by de Ouderen de eerfte beginielen van eene befchaavende opvoeding konde aantreffen: ten minllenindien zy in de tegenwoor digheid der kinderen alle oplettendheid gebruiktenom hun geen kwaad aantelee ren (15)' Doch dit zo niet zynde, moet men dit voor als nog by anderen zoeken: mogten de Ouderen dan in de eerde plaats; hier op uit zyndat zy hunne kinderen in handen van zulke dienstboden niet gaa= ven, van welke zy door den tyd kwaade indrukfelen by hunne natuurlyke verdor venheid ontfangen kunnen 16). Maar laat ons verder gaan. Gelyk het de plicht der Ouderen is de onderwvzeren te onderrichten van den aart der kinderen, zo is het ook reeds door des kundige Man nen opgemerkt dat men om de eerfte gronden van befchaaving in eenen mensch te 15) Cf. Roi.l. T. 1. t. 17. (16) V. itidem Roll. T. iv. p% 18™,

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1782 | | pagina 491